۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي ميزان سزارين و عوامل موثر بر آن در زايشگاه هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پايش از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان سزارين و عوامل موثر بر آن در زايشگاه هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارين
مقاله سزارين انتخابي
مقاله انديكاسيون هاي سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مامك
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: آذري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از روش هاي ختم بارداري عمل جراحي سزارين است و اين روش نيز مانند هر عمل جراحي ديگر عوارضي را در پي دارد. متاسفانه امروزه سزارين تنها در موارد لازم و صرفا براي نجات حيات مادر و نوزاد انجام نمي پذيرد و اين امر موجب افزايش روزافزون ميزان سزارين در جهان و از جمله ايران شده است.
اين مطالعه يك بررسي مقطعي و توصيفي – تحليلي بوده و با هدف برآورد نسبي از ميزان سزارين در سطح شهر تهران انجام پذيرفته است. طي دو مرحله نمونه گيري، ۸۲۴ مادر كه براي انجام زايمان به زايشگاه هاي خصوصي و دولتي شهر تهران مراجعه كرده بودند، انتخاب شدند. پس از جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه، داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتايج بررسي حاكي از آن است كه ميزان سزارين در سطح شهر تهران ۶۶٫۵ درصد بوده و اين ميزان به طور معني داري در بيمارستان هاي خصوصي بيش از بيمارستان هاي دولتي است ۸۴) درصد در مقابل ۴۷ درصد و (P<0.0001. همچنين اين ميزان به طور معني داري با افزايش سطح سواد مادران و بدون توجه به شرايط مالي خانواده فزوني مي يابد (P<0.001).
در نهايت اين مطالعه نشان مي دهد كه ارتقاي سطح آگاهي و دانش مردم و تلاش جهت برنامه ريزي در راستاي به كارگيري اين روش جراحي در موارد ضروري و قطعي آن مي تواند از ميزان سزارين هاي غيرلازم و عوارض احتمالي آن بكاهد.

© حقوق سایت محفوظ است