۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله بررسي ميزان رضايتمندي بيماران سرپايي مراجعه کننده به درمانگاه هاي اعصاب از رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط تيم روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشكي صدرا از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايتمندي بيماران سرپايي مراجعه کننده به درمانگاه هاي اعصاب از رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط تيم روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي بيماران
مقاله بيماران سرپايي
مقاله اعصاب و روان
مقاله اخلاق و اخلاق حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوي جهرمي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: نبيئي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رعايت اصول اخلاق حرفه اي در بيماران اعصاب و روان از اهميت بسزايي برخوردار است و نه تنها سبب ايجاد ارتباط بهتر با بيمار و بهبودي سريع تر وي و ارتقاء فرآيند درمان و تکريم ارباب رجوع مي شود، بلکه باعث کاهش شکايات ناشي از خطاهاي شغلي تيم درماني توسط بيماران نيز مي گردد. هدف اين مطالعه تعيين سطح رضايتمندي بيماران سرپايي اعصاب و روان از رعايت اصول اخلاق حرفه اي تيم درماني بود.
مواد و روش: در اين مطالعه توصيفي-مقطعي، ۱۲۰ نفر از بيماران مراجعه کننده به درمانگاه هاي اعصاب و روان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه ۲۰ سوالي پژوهشگر ساخته در زمينه ميزان رضايت بيماران در مورد رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط تيم درماني درمانگاه استفاده شد. پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ ۰٫۹۲۶ بهدست آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و تست کاي دو و کروسکالواليس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
يافته ها: ميانگين نمره رضايت بيماران سرپايي درمانگاه هاي اعصاب در زمينه رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط تيم درماني (
۴۶٫۱۵±۴٫۴۷) بود. بيشترين ميانگين سطح رضايتمندي از رعايت اصول اخلاق حرفه اي مربوط به گويه هاي «توضيحات داده شده در مورد نحوه استفاده از داروهايي که بايد در منزل استفاده شود» و «رازداري و حفظ اسرار مربوط به بيماري» و کمترين ميانگين مربوط به «در دسترس قرار دادن اطلاعات درمورد خدمات» بود. يافته ها نشان داد که زنان، افراد متاهل و افرادي که در محدوده سني ۶۰-۵۱ سال قرار داشتند ميزان رضايت بيشتري از رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط تيم درماني داشتند. اين در حالي بود که نوجوانان (۱۸-۱۳ سال) کمترين رضايت را از رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط تيم درماني را در ميان گروه سني گزارش نمودند.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که سطح رضايت بيماران در درمانگاه هاي روانپزشکي از رعايت اصول اخلاق حرفه اي و پزشکي تيم درماني در حد متوسط بود. از آنجا که مردان، نوجوانان و افراد مجرد رضايت کمتري از رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط تيم درماني داشتند، توجه به اين گروه ها داراي اهميت بيشتري مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است