۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهاي بهداشتي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان زير ۲۵ سال زندان قزلحصار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در افق دانش از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهاي بهداشتي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان زير ۲۵ سال زندان قزلحصار تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت
مقاله ايدز
مقاله زندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه زندان در تمام نقاط جهان يكي از كانونهاي مسلم تمركز “HIV” است. اين موضوع بايد مورد توجه جدي قرار گيرد چرا كه اكثر زندانيان دوره هاي حبس كوتاه مدت داشته و دوباره به جامعه باز مي گردند. در واقع در زندانيان نه تنها خود در معرض عفونت هستند، بلكه بعنوان يك مخزن براي شروع و گسترش HIV هستند. پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي است كه با هدف ارزشيابي تاثير برنامه آموزش بهداشت بر روي رفتارهاي بهداشتي پيشگيري كننده از ايدز در زندانيان زير ۲۵ سال زندان قزل حصار تهران انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش ۵۰ زنداني معتاد مي باشد كه مورد بررسي قرا ر گرفتند.
ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد كه در چهار بخش مشخصات دمو گرافيكي، آگاهي، نگرش و عملكرد تنظيم گرديده و بعد از سنجش اعتبار و اعتماد علمي آن مورد استفاده قرار گرفت. در اين مطالعه ابتدا ميزان آگاهي، نگرش و عملكردهاي واحدهای مورد پژوهش نسبت به بيماري ايدز مورد بررسي قرار گرفت سپس نيازهاي آموزشي آنان مشخص و برنامه آموزشي تدوين گرديد. براي ارایه محتواي آموزشي از روشهاي سخنراني، بحث گروهي چهره به چهره، پرسش و پاسخ، پوستر، جزوه آموزشي، پمفلت و فيلم ويدیويي استفاده شد. براي بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي ۲ ماه پس ازاجراي برنامه آموزشي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد واحدهاي مورد پژوهش توسط پرسشنامه دوم تعيين و با اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه اول مقايسه گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار پارامتري وغير پارامتري تجزيه و تحليل شد.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه ۲۲% از زندانيان مورد مطالعه در زندان تزريق مواد مخدر، ۸% تماس جنسي، ۳۸% تيغ و ماشين اصلاح مشترك و ۶% خالكوبي داشتند. همچنين ۸۲% شاهد تزريق مواد مخدر و ۴۷% شاهد تماس جنسي بوده اند. تحليل يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين ميزان آگاهي نگرش و عملكرد واحدهاي مورد پژوهش قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي تفاوت معني داري وجود دارد بطوريكه ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و عملكرد قبل از آموزش به ترتيب ۱۵٫۹ و ۲۱ و ۲٫۹ بود كه پس از آموزش به ترتيب به۲۵٫۲ و ۲۹٫۵ و ۶٫۱ افزايش يافت. به عبارت ديگر برنامه آموزش بهداشت در ارتقا سطح آگاهي تغيير يا ايجاد نگرش مثبت و همچنين عملكرد مناسب در افراد مورد مطالعه موثر بوده است (P<0.0001).

© حقوق سایت محفوظ است