۱۳۹۵-۰۱-۱۰

مقاله بررسي ميزان تاثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي منابع انساني بانك كشاورزي منطقه غرب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي از صفحه ۷۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي منابع انساني بانك كشاورزي منطقه غرب شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله توانمندسازي
مقاله روحيه مشاركت جويي
مقاله محيط كاري سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر شناسايي ميزان تاثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي پرسنل بانك كشاورزي است. روش پژوهش توصيفي-پيمايشي است. جامعه آماري، كليه كاركنان شركت كننده در دوره هاي آموزشي بانك كشاورزي غرب شهر تهران و نيز مديران آن ها مي باشد. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي ۱۲۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش آماري مورد استفاده شامل: T تك گروهي، تحليل واريانس چندمتغيره و ضريب همبستگي پيرسون مي باشد. نتيجه فرضيه کلي نمايانگر تاثير آموزش بر توانمندي کارکنان مي باشد. هم چنين نتايج بدست آمده نشان داد كه از نظر مديران و كاركنان، آموزش توانسته است بر مولفه هاي روشني هدف ها (۳٫۷۹۸)، رفتار اخلاقي (۵٫۱۹۳)، پيشبرد كارهاي تيمي (۲٫۸۰)، برقراري ارتباطات سازنده (۸٫۸۰۲) و ارتقا روحيه كاركنان (۴٫۲۲۵) موثر باشد، اما در ارتباط با مولفه هاي روحيه مشاركت جويي (۰٫۰۶۰) و ايجاد محيط كاري سالم (۰٫۸۵۰) نقشي نداشته است. هم چنين نتايج نشان داد كه بين تعداد دوره هاي گذرانده در کلاس هاي آموزش ضمن خدمت و توانمندسازي کارکنان (۰٫۵۸۵) رابطه وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است