۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي ميزان بروز هيپوتیروییدي و عوامل خطرساز آن به دنبال انجام عمل تیروییدكتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز هيپوتیروییدي و عوامل خطرساز آن به دنبال انجام عمل تیروییدكتومي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيرویيدكتومي
مقاله هيپوتيرویيدي
مقاله عوامل خطر
مقاله ميزان بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورپزشك نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: لنكراني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناه وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور بابك
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخاني شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتري زاده پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درباره بروز هيپوتیروییدي درپي عمل جراحي توافق نظر وجود ندارد. گاه پس از انجام جراحي ساب توتال تیروییدكتومي بدون تجويز هورمون جايگزين بيمار بي علامت باقي مي ماند و گاه پس از لوبكتومي ـ ايسمكتومي تا ۳۶%. هيپوتیروییدي ديده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان بروز هيپوتیروییدي و عوامل خطرساز آن پس از تیروییدکتومي است.
مواد و روش ها:۱۰۲ بيمار كه مبتلا به سرطان تیرویید نبودند و تحت جراحي هاي لوبكتومي ـ ايسمكتومي ساب توتال و نزديك توتال (near total) تیروییدكتومي قرار گرفته بودند، به مدت يك سال بدون تجويز هورمون جايگزين تحت نظر گرفته شدند. پس از عمل جراحي، آزمايش عملکرد تیرویید به عنوان پايه و پس از آن هر ۳ ماه تا يك سال بررسي شد و در صورت بروز هيپوتیروییدي، هورمون جايگزين تجويز شد تا آزمايش عملکرد تیرویید طبيعي شود. پس از طبيعي شدن TSH، براي ۳ ماه دارو تجويز شد و سپس براي يك ماه دارو قطع شد تا گذرا يا پايدار بودن هيپوتیروییدي بررسي شود.
يافته ها: در اين مطالعه ۳۰ مرد (۲۹٪) و ۷۲ زن (۷۱٪) شركت داشتند. متوسط سن تمامي افراد ۳۹±۱۳٫۶ سال (زنان ۳۸٫۴±۵٫۱ و مردان ۴۰٫۵±۱۴٫۲ سال) بود. ۳۶ نفر از كل بيماران با زمان متوسط بروز حدود ۵±۳٫۲ ماه، به هيپوتیروییدي مبتلا شدند (۳۵٫۲%). در ميان متغيرهاي مورد بررسي، افزايش سن، نوع عمل جراحي (تیروییدکتومي نزديك توتال)، گزارش آسيب شناسي (گريوز و گواتر آدنوماتوز)، نوع بيماري اوليه (گواتر مولتي ندولر سمي و گريوز)، انفيلتراسيون لنفوستيك در لام پاتولوژي، افزايش طول مدت بيماري اوليه و مصرف لووتيروكسين قبل از عمل جراحي، موارد معني دار در ارتباط با بروز هيپوتیروییدي پس از تیروییدکتومي بودند. در صورتي كه جنس، درجه تيرومگالي قبل از عمل جراحي، عوارض پس از عمل و متوسط ميزان TSH كه بلافاصله پس از عمل چك شد، ارتباط معني داري با بروز هيپوتیروییدي پس از عمل نداشت.
نتيجه گيري: پس از تیروییدكتومي الزاما نيازي به تجويز هورمون تیرویید نيست؛ اين در صورتي است كه لزومي به درمان هيپوتیروییدي نباشد و بتوان با معاينات و آزمايش هاي متوالي بيمار را از نظر برگشت بيماري اوليه تحت نظر داشت. با توجه به درصد بالاي هيپوتیروییدي در پي ابتلا به بيماري گريوز و انفيلتراسيون لنفوستيك در بررسي آسيب شناختي، اين بيماران بايد مورد توجه خاص قرار گيرند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است