۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي ميزان آگاهي كاركنان شاغل در شبكه بهداشتي، درماني استان قم درباره سلامت دهان و دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي كاركنان شاغل در شبكه بهداشتي، درماني استان قم درباره سلامت دهان و دندان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان و دندان
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: دستيابي به سلامت دهان و دندان يكي از مهمترين اهداف پيشگيري در دندانپزشكي است و تحقق اين امر در گرو ارتقاي آگاهي و نگرش مردم است. از جمله افرادي كه نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي‌كنند، كاركنان بهداشتي شاغل در نظام شبكه‌هاي بهداشتي، درماني كشور مي‌‌باشند و آگاهي و نگرش آنان مي‌تواند تاثير مستقيمي بر جامعه تحت پوشش خود داشته باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و نگرش كاركنان بهداشتي استان قم درباره سلامت دهان و دندان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي و مقطعي، آگاهي و نگرش همه كاركنان شاغل در مراكز بهداشتي، درماني، خانه‌هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي استان قم (۱۸۷ نفر) مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه با استفاده از پرسشنامه‌اي انجام شد كه شامل ۱۰ سوال در مورد آگاهي و ۱۰ سوال در مورد نگرش بود كه توسط افراد مورد مطالعه تكميل گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهاي ANOVA و مقايسه چندگانه Tukey و همبستگي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: در اين بررسي، ميزان آگاهي زنان نسبت به مردان بالاتر بود و آزمون آماري اين اختلاف را معني‌دار نشان داد(p<0.05) ؛ بين ميزان آگاهي افراد با ميزان تحصيلات آنان نيز ارتباط معني‌داري وجود داشت و كاركنان با تحصيلات بالاتر آگاهي بهتري داشتند(p<0.05) ؛ بين آگاهي افراد، سن و سابقه خدمت آنان ارتباط معني‌داري وجود داشت (p<0.05)؛ در مجموع ميزان آگاهي و نگرش كاركنان بهداشتي استان قم درباره سلامت دهان و دندان در حد قابل قبولي تلقي گرديد.
نتيجه‌گيري: ميزان آگاهي و نگرش كاركنان بهداشتي در حد قابل قبولي بود ولي در حد مطلوب نبود و استمرار دوره‌هاي آموزشي و بازآموزي كاملا ضروري به نظر مي‌رسد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است