۱۳۹۵-۰۲-۰۵

مقاله بررسي ميزان آنزيم پاراکسوناز و ظرفيت تام آنتي اکسيدان در بزاق بيماران مبتلا به ديابت نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۴ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آنزيم پاراکسوناز و ظرفيت تام آنتي اکسيدان در بزاق بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان ها
مقاله آنزيم ها
مقاله بزاق
مقاله ديابت شيرين, نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رعدي شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصمدي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: برزويي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: روشنايي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري مينا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظران فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با توجه به شيوع بيماري ديابت و عوامل متعددي که در پاتوژنز بيماري دخيل هستند، شناخت مکانيزم دفاعي آنتي اکسيداني بزاق در برابر راديکال هاي آزاد ممکن است بتواند راهکارهاي مفيدي در تشخيص و ارزيابي بيماري ديابت ارائه دهد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آنزيم پاراکسوناز و ظرفيت تام آنتي اکسيدان در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ بود.
روش کار: در اين مطالعه مورد- شاهدي ۴۰ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ (۲۰ مرد و ۲۰ زن) با محدوده سني ۶۰-۴۰ سال و ۴۰ فرد سالم بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. ۵ ميلي ليتر بزاق غير تحريکي با استفاده از روش spitting جمع آوري گرديد. ميزان اندازه گيري آنزيم پاراکسوناز (PON1) توسط کيت Human Paraoxonase Elisa و اندازه گيري ظرفيت آنتي اکسيداني تام (TAC) توسط روش Ferric Reducing Ability of Plasma; FRAP انجام گرديد. سپس کليه داده ها با استفاده از آزمون هاي پارامتريک و غير پارامتريک توسط نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين PON-1 در گروه مورد برابر ۸٫۰۵±۲٫۰۹۹ و در گروه شاهد برابر با ۹٫۹۸±۲٫۹۵۷ بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p=0.001) ميزان TAC در براق بيماران برابر با ۳۷۷٫۳۸±۱۹۱٫۲۲۹ و در گروه شاهد برابر با ۴۰۲٫۲۵±۱۸۹٫۱۰۵بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (p=0.56)
نتيجه نهايي: ميزان فعاليت آنزيم پاراکسوناز و ظرفيت آنتي اکسيداني تام بزاق در افراد مبتلا به ديابت نوع دو کاهش مي يابد. ضمنا ميزان ليپوپروتين هاي کم چگال در سرم افراد مبتلا به ديابت در مقايسه با افراد سالم بالاتر است.

© حقوق سایت محفوظ است