۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي ميزان آنزيم آدنوزين دآميناز در انواع پلورال افيوژن لنفوسيتي در بيمارستان‌هاي فيروزگر و رسول اكرم(ص) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آنزيم آدنوزين دآميناز در انواع پلورال افيوژن لنفوسيتي در بيمارستان‌هاي فيروزگر و رسول اكرم(ص)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله پلورال افيوژن سلي
مقاله آنزيم آدنوزين دآميناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي طاهر مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادموسوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: قزوينيان برزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنزيم آدنوزين دآميناز در تشخيص پلورال افيوژن سلي به کار مي‌رود. با توجه به اين واقعيت که در کشورهايي که شيوع سل در آن‌ها زياد است، تست ADA از حساسيت و ويژگي زيادي برخوردار بوده و به همين علت نقش مهمي در بررسي‌هاي تشخيصي پلورال افيوژن‌هاي لنفوسيتي اگزوداتيو دارد و در عين حال اين تست ارزان و از نظر اقتصادي به صرفه است. در ايران در رابطه با استفاده از اين تست در تشخيص انواع پلورال افيوژن‌هاي لنفوسيتي، هيچ گونه تحقيقي صورت نگرفته است. در اين مطالعه، به منظور تعيين ارزش تشخيصي آنزيم ADA در تشخيص انواع پلورال افيوژن‌هاي لنفوسيتي، ميزان اين آنزيم را در انواع نمونه‌هاي افيوژن مورد مقايسه قرار داديم و هم‌چنين نتايج را با کشت مايع پلور و بيوپسي نيز مقايسه کرديم. روش بررسي: ۶۵ نمونه مايع پلورال لنفوسيتي(تعداد لنفوسيت‌ها بيش از ۵۰%) بررسي شدند که شامل ۲۵ مورد افيوژن ناشي از سل، ۱۳ نفر مبتلا به ترومبوآمبولي ريوي، افيوژن‌هاي بدخيم ۱۷ مورد، افيوژن‌هاي ناشي از CHF 5 مورد، افيوژن‌هاي مربوط به PTE 13 نفر و ۲ مورد نمونه ناشي از CABG بودند. در همه بيماران ميزان آنزيم ADA اندازه‌گيري شد و نتايج آن توسط تست Pearson Chi Square بررسي گرديد. يافته‌ها: مقدار ADA به سطح تشخيصي براي سل(۴۵u/l) براي ۲۲ مورد بوده است. اين نتايج در دو بيمار مبتلا به بدخيمي و دو بيمار مبتلا به پنوموني مشاهده گرديد. در بقيه بيماران، ميزان اين آنزيم کمتر از ۴۵u/l گزارش گرديد. حساسيت و ويژگي تست ADA در تشخيص پلورال افيوژن سلي به ترتيب ۸۸درصد و ۹۰درصد محاسبه گرديد. به منظور افتراق معني‌دار در مثبت بودن تست ADA در پلورال افيوژن سلي و غيرسلي تست Pearson Chi square    کار رفت و ۰۰۵/۰>p گزارش گرديد. نتيجه‌گيري: سطح آنزيم ADA در پلورال افيوژن‌هاي نفوسيتي غيرسلي به ندرت از ميزان تشخيصــي در نظــر گرفتــه شــده بــراي ســل(۴۵u/L) بالاتــر مي‌رود، و با توجه به تست Pearson Chi Square ارتباط معني‌داري بين سطح آنزيم ADA در پلورال افيوژن سلي با ساير پلورال افيوژن‌هاي لنفوسيتي ناشي از علل ديگر وجود دارد(  P<0.005 ). بنابراين مي‌توان از اين تست به عنوان يک تست تشخيصي در پلورال افيوژن‌هاي لنفوسيتي ناشي از سل استفاده نمود. ‌

© حقوق سایت محفوظ است