۱۳۹۵-۰۴-۲۲

مقاله بررسي ميزان آزادي علمي استادان دانشگاه شيراز با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي برنامه درسي از صفحه ۲۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آزادي علمي استادان دانشگاه شيراز با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادي علمي
مقاله استادان
مقاله متغيرهاي جمعيت شناختي
مقاله دانشگاه شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: مرزوقي رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه نظام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: فولادچنگ محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان آزادي علمي استادان دانشگاه شيراز است. بدين منظور نمونه اي به حجم ۲۰۳ نفر با روش نمونه گيري طبقه اي از بين استادان دانشكده ها انتخاب گرديد. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته بررسي ميزان آزادي علمي استادان استفاده شد. در اين تحقيق، تاثير پنج عامل دانشكده، سابقه كار، جنسيت، مرتبه علمي و ميزان آگاهي استادان از قوانين، بر ميزان آزادي علمي اعضاي هيات علمي در ابعاد آموزشي، پژوهشي، سازماني، فكري و اخلاقي- فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد كه مرتبه علمي در چهار بعد آموزشي، پژوهشي، سازماني و فكري؛ نوع دانشكده در دو بعد پژوهشي و سازماني و ميزان آگاهي استادان از قوانين، در تمام ابعاد آموزشي، پژوهشي، سازماني، فكري و اخلاقي- فرهنگي بر ميزان آزادي علمي استادان تاثير معناداري دارد، اما سابقه كار و جنسيت استادان تاثير معناداري نداشت. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه دو عامل مرتبه علمي و ميزان آگاهي استادان از قوانين، به ترتيب، پيش بيني کننده ميزان آزادي علمي استادان مي باشند، بدين معني كه استادان برخوردار از رتبه علمي بالاتر، ميزان آزادي علمي بيش تري را احساس مي كنند. هم چنين، افرادي كه آگاهي بيش تري نسبت به قوانين دانشگاه دارند، بيش تر از سايرين داراي آزادي علمي هستند.

© حقوق سایت محفوظ است