۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي منابع استرس و نحوه واكنش به اين منابع در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شيراز، آزاد شيراز و آزاد مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي منابع استرس و نحوه واكنش به اين منابع در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شيراز، آزاد شيراز و آزاد مرودشت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع استرس
مقاله نحوه واكنش به منابع استرس
مقاله روايي و پايايي مقياس گادزلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف عمده پژوهش حاض عبارت بودند از: (۱) بررسي پايايي و روايي مقياس استرس دانشجو در فرهنگ ايراني، (۲) شناخت منابع استرس در دانشجويان، (۳) شناخت نحوه واكنش دانشجويان به منابع استرس، (۴) بررسي تفاوتهاي دختران و پسران در منابع استرس و نحوه واكنش به آنها. آزمودنيهاي اين پژوهش جمعا ۵۵۱ نفر از دانشجويان چهار دانشگاه شيراز، علوم پزشكي شيراز، آزاد شيراز و آزاد مرودشت بودند كه پرسشنامه استرس دانشجوي گادزلا را تكميل كردند. براي محاسبه پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و ضريبي برابر ۰٫۹۲ براي كل مقياس بدست آمد. به منظور بررسي روايي پرسشنامه، از همبستگي آن با پرسشنامه هاي افسردگي بك و اضطراب تيلور استفاده گرديد. هر دو ضريب همبستگي بدست آمده در سطح يكهزارم معني دار بودند.
در اين پژوهش در برخي از شاخصهاي بيانگر منابع استرس و نيز شاخصهاي بيانگر نحوه واكنش به اين منابع، بين دختران و پسران تفاوت معني داري مشاهده گرديد. همچنين نمرات آزمودنيها با توجه به متغيرهاي مختلفي از جمله سواد پدر، سواد مادر، شاغل بودن يا نبودن مادر و شغل پدر مورد بررسي قرار گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است