۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي مقدماتي Brushing Cytology در ضايعات پري‌آمپولر و مقايسه آن با بيوپسي در ضايعات فوق و تعيين كفايت آن در ضايعات بدخيم غيرقابل بيوپسي در بيماران مراجعه كننده به بخش ERCP بيمارستان دكتر شريعتي از مهرماه ۱۳۸۱ لغايت مهرماه ۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي Brushing Cytology در ضايعات پري‌آمپولر و مقايسه آن با بيوپسي در ضايعات فوق و تعيين كفايت آن در ضايعات بدخيم غيرقابل بيوپسي در بيماران مراجعه كننده به بخش ERCP بيمارستان دكتر شريعتي از مهرماه ۱۳۸۱ لغايت مهرماه ۱۳۸۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحيه پري‌آمپولري(Periampullary region)
مقاله آندوسكوپيك رتروگريدكلانژيوپانكراتوگرافي(ERCP)
مقاله براشينگ سيتولوژي(Brushing cytology)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سنگ قلعه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبيان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ضايعات مجاري صفراوي از جمله آمپول واتر به علت عدم دسترسي آسان در آندوسكوپي و احتمال بروز خطر در نمونه برداري و تشخيص در مراحل پيشرفته، از بيماري هاي مهم دستگاه گوارش محسوب مي گردند. با توجه به مطالعات انجام شده در ارتباط با نقش و حساسيت Brushing Cytology در تشخيص ضايعات اين ناحيه و عدم همراهي اين روش با عارضه جدي، در اين مطالعه سعي شد تا حساسيت و ويژگي اين روش در تشخيص ضايعات اين ناحيه برآورد شود. روش کار: در ايــن بررســـي از ۴۵ بيمار مبتـــلا بــه ضايعــات مجاري صفراوي كه جهت انجام (Endoscopic Retrograde hollangiopancreatography)ERCP به مرکز تحقيقات گوارش بيمارستان شريعتي مراجعه کرده بودند، نمونه سيتولوژي تهيه و در صورت امكان نمونه بيوپسي نيز گرفته شد . همچنين بيماران به طور دوره اي پيگيري شدند و نتايج سيتولوژي با نمونه هاي بيوپسي يا سير بيماري ( Follow up ) مقايسه گرديد.
يافته ها: از بين افرادي که هر دو نمونه بيوپسي و سيتولوژي را داشتند، تمام افرادي که نمونه بيوپسي آنها از نظر بدخيمي مثبت بود، نمونه هاي سيتولوژي آنها نيز مثبت بود و تمام بيماراني که نمونه هاي بيوپسي آنها منفي بود به جز ۱ مورد، نمونه هاي سيتولوژي آنها نيز منفي بود. فقط تنها ۱ مورد بيوپسي منفي در سيتولوژي مثبت گزارش گرديد، يعني در مجموع ارتباط معني داري بين مثبت شدن نمونه هاي سيتولوژي در مقايسه با تست استاندارد بيوپسي وجود داشت (p=0.04). همچنين سيتولوژي حساسيت و ويژگي خوبي در مقايســه با بيوپســي [ويژگي ۸۰% :(Specificity)، حساسيت ۱۰۰% :(Sensitivity)، ارزش اخباري منفي ۱۰۰% :(Negative predictive value= NPV)، ارزش اخباري مثبت ۸۸/۸% :(Positive predictive=PPV) value]، داشت. از اين نظر، اين نتايج با مطالعات ديگر هماهنگي داشت. اضافه نمودن نتايج مثبت پيگيري به بيوپسي و مقايسه سيتولوژي با آنها در مواردي که انجام بيوپسي امکان پذير نبوده است، نيز نشان داده که حساسيت و ويژگي اين روش قابل قبول مي باشد (ويژگي: ۵/۸۰%، حساسيت: ۷۳%، ارزش اخباري منفي: ۵۰% و ارزش اخباري مثبت: ۶/۹۱%).
نتيجه گيري کلي: نتايج مطالعه نشان داد که Brushing Cytology روش نسبتا مناسبي در تشخيص ضايعات بدخيم ناحيه پري آمپولري مي باشد که سهولت انجام آن، استفاده عملي از اين روش را مقبول تر مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است