۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي مقايسه ‌اي اثرات درماني و عوارض كوتاه مدت آنتوم با اسيد نيكوتينيك، كلستيرامين، مجموع آنها و دارونما در افراد مبتلا به هيپركلسترولمي با روش دو سوكور و انتخاب تصادفي نمونه ‌ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در گياهان دارويي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه ‌اي اثرات درماني و عوارض كوتاه مدت آنتوم با اسيد نيكوتينيك، كلستيرامين، مجموع آنها و دارونما در افراد مبتلا به هيپركلسترولمي با روش دو سوكور و انتخاب تصادفي نمونه ‌ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوم
مقاله هيپركلسترولمي
مقاله اسيد نيكوتينيك
مقاله كلستيرامين
مقاله كار آزمايي باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزازاده عظيم
جناب آقای / سرکار خانم: علاالديني فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني كامران
جناب آقای / سرکار خانم: آريا آرش
جناب آقای / سرکار خانم: وفادار جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنتوم يك داروي گياهي است كه علي‌رغم عدم انجام مطالعات باليني در مورد اثرات درماني و عوارض احتمالي آن به طور گسترده‌اي به عنوان داروي پايين آورنده چربي خون در ايران مصرف مي‌شود. اين كارآزمايي باليني به منظور بررسي اثرات درماني و عوارض كوتاه مدت آنتوم و مقايسه آن با اسيد نيكوتينيك و كلستيرامين در افراد با كلسترول بالا انجام شده است. در اين مطالعه۲۰۱ بيمار مبتلا به هيپركلسترولمي تنها مورد بررسي قرار گرفته‌اند كه با دو بار آزمايش پياپي به فاصله حداقل دو هفته تشخيص داده شدند. بيماران پس از دو هفته رژيم غذايي به طورتصادفي در ۵ گروه زير قرار گرفتند: ۱- كلستيرامين روزانه ۱۲ گرم ۲- اسيد نيكوتينيك روزانه ۳ گرم ۳- مجموع كلستيرامين روزانه ۳ گرم و اسيد نيكوتينيك روزانه۱۲ گرم ۴- آنتوم روزانه شش قرص ۵- دارونما. ۱۱۴ نفر از بيماران پيگيري دو ماهه را به پايان رسانده‌اند. بعد از دو ماه از بيماران آزمايش مجدد به عمل آمده است كه بيماران تحت درمان با آنتوم كاهش ۰/۲ درصد را در ميزان كلسترول تام سرم پلاسما نشان مي‌دهند. تري‌گليسريد در گروه آنتوم ۱/۳ درصد افزايش يافته است كه از نظر آماري معني‌دار نبوده است. شايعترين عارضه در گروه آنتوم شكايات غير اختصاصي مانند ضعف و بي‌حالي بوده است و يك مورد نيز قطع دارو به دليل دل درد رخ داده است. در گروه آنتوم، افزايش نيتروژن اوره خون (BUN) به ميزان  (P=0.016) 2.2 mg/dlو كراتينين به ميزان  (P=0.019) 0.12 mg/dlمشاهده شده است. باتوجه به نتايج به دست آمده آنتوم از لحاظ آماري تفاوت معني‌داري با گروه دارونما در كاهش كلسترول و تري‌گليسريد نداشته و در مقايسه با ساير داروهاي شناخته شده موثر نبوده است. از طرف ديگر به اثرات مشاهده شده آنتوم بر روي HDL-C، نيتروژن اوره و كراتينين سرم نيز بايد توجه نمود.

© حقوق سایت محفوظ است