۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي مقايسه اي عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشكار و غير ورزشكار دوره متوسطه نواحي آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشكار و غير ورزشكار دوره متوسطه نواحي آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عزت نفس
مقاله خودپنداره
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله ورزشكار
مقاله غير ورزشكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عزت نفس و خودپنداره از جمله خصوصيات رواني و شخصيتي اند که تاثير بسزايي در بهداشت رواني افراد دارند. همچنين نشان داده شده است که فعاليت هاي بدني با پيشرفت ويژگي هاي رواني ارتباط دارد. هدف از تحقيق حاضر، مقايسه عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و غير ورزشکار دوره متوسطه نواحي آموزش و پرورش شهر اهواز و ارتباط اين متغيرها با پيشرفت تحصيلي آنها بود. تحقيق از نوع توصيفي است که به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس ناظم شيرازي (۱۳۷۶) و پرسشنامه خودپنداره راجرز (۱۹۶۱) انجام گرفت. پايايي و روايي اين پرسشنامه ها موفقيت آميز گزارش شد. معدل درسي پايان ترم دانش آموزان به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شد. نمونه آماري اين تحقيق ۱۴۰ دانش آموز ورزشکار و ۱۴۰ دانش آموز غير ورزشکار آموزشگاه هاي متوسطه شهر اهواز بود که به روش تصادفي انتخاب شدند. نتايج تحقيق نشان داد بين عزت نفس دانش آموزان پسر ورزشکار و غير ورزشکار تفاوت معني داري وجود دارد. بين خود پنداره دانش آموزان پسر ورزشکار و غير ورزشکار تفاوت معني داري پيدا نشد. بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر ورزشکار و غير ورزشکار تفاوت معني داري پيدا نشد. بين عزت نفس، خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ورزشکار و غير ورزشکار همبستگي چندگانه وجود داشت. نتايج اين تحقيق نشان داد عزت نفس ورزشکاران بيشتر از غير ورزشکاران است و از آن مي توان براي پيشرفت تحصيلي ورزشکاران استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است