۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله بررسي مقايسه اي زمان و عوارض ريکاوري در بيهوشي سرپايي با پروپوفول در افراد کم توان ذهني و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۴۵۵ تا ۱۴۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي زمان و عوارض ريکاوري در بيهوشي سرپايي با پروپوفول در افراد کم توان ذهني و سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله اتاق ريکاوري
مقاله ناتواني ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترس شديد از دندان پزشکي و ناتواني ذهني از موارد استفاده بيهوشي عمومي در دندان پزشکي است. بيهوشي دندان پزشکي اغلب به صورت سرپايي انجام مي شود و کاهش زمان و عوارض ريکاوري اهميت زيادي در آن دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي مقايسه اي زمان و عوارض ريکاوري داروي بيهوشي پروپوفول در دو گروه سالم و ناتوان ذهني بود که خدمات دندان پزشکي را تحت بيهوشي عمومي دريافت کردند.
روش ها: در اين مطالعه باليني، ۳۴ بيمار ناتوان ذهني و ۳۴ بيمار سالم، کانديد دريافت خدمات دندان پزشکي تحت بيهوشي عمومي، انتخاب شدند. در هر دو گروه تحت شرايط يکسان بيهوشي با پروپوفول صورت گرفت. پس از پايان بيهوشي زمان و عوارض ريکاوري در هر دو گروه ثبت گرديد. نتايج توسط آزمون هاي آماري Independent samples t-test و Mann-Whitney مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: زمان ريکاوري در گروه ناتوان ذهني به صورت معني داري از گروه سالم ذهني بيشتر بود ((P<0.05، اما عوارض ريکاوري در دو گروه اختلاف معني داري نداشت ((P>0.05. در هر دو گروه ارتباط مستقيمي بين زمان بيهوشي و زمان ريکاوري مشاهده شد ((P<0.05.
نتيجه گيري: زمان ريکاوري در بيماران ناتوان ذهني بيشتر بود که ممکن است به دليل نياز به درمان طولاني تر باشد؛ اما عوارض ريکاوري در دو گروه مشابه بود. در هر دو گروه ناتوان ذهني و سالم افزايش زمان بيهوشي مانند مطالعات گذشته باعث افزايش زمان ريکاوري گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است