۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي مقايسه اي دقت روشهاي غير مستقيم اندازه گيري درجه حرارت بدن پس از اعمال هيپوترمي در بيماران جراحي قلب باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در افق دانش از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي دقت روشهاي غير مستقيم اندازه گيري درجه حرارت بدن پس از اعمال هيپوترمي در بيماران جراحي قلب باز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوترمي
مقاله جراحي قلب باز
مقاله اندازه گيري غير مستقيم
مقاله درجه حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شهيدي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند پوري
جناب آقای / سرکار خانم: بلوريان علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: هيپو ترمي يكي از شايع ترين مشكلات بعد از اعمال جراحي قلب باز مي باشد كه به دليل ايجاد عوارض خطرناك و غير قابل برگشت حيات فرد را تهديد مي نمايد. لذا به منظور پيشگيري از اين عارضه كنترل دقيق درجه حرارت يكي از مداخلات پرستاري پس از جراحي قلب باز مي باشد.
روش: اين مطالعه بر روي ۱۱۵ نفر از بيماران جراحي قلب باز بستري در بخش مراقبتهاي ويژه جراحي قلب در مركز پزشكي قایم (عج) شهر مشهد كه به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب گرديدند صورت گرفت. به منظور گرد آوري داده ها، درجه حرارتهاي غير مستقيم زير بغلي و مقعدي (الكترونيك و جيوه اي) هر بيمار پس از جراحي از بدو ورود به بخش مراقبتهاي ويژه در هر ۱۵ دقيقه تا ۲ ساعت بعد با دماسنج الكترونيك و از شروع ساعت دوم توسط دماسنج جيوه اي اندازه گيري و به طور همزمان با درجه حرارت مستقيم مروي ثبت شده مقايسه گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش تفاوت هاي آماري معني داري را بين هر يك از روشهاي غير مستقيم و مستقيم اندازه گيري درجه حرارت بدن نشان داد،(p<0.0001)  اين يافته ها همچنين تفاوتهايی آماري معني داري را بين دقت هر يك از روشهاي غير مستقيم با يكديگر نشان داده اند. (P<0.01)، كه بيشترين دقت مربوط به روش مقعدي الكترونيك (-۰٫۲۱˚) بود بنابراين ۵ فرضيه پژوهش مبني بر وجود تفاوت بين ميانگين درجه حرارت اندازه گيري شده به روش مستقيم و غير مستقيم و نيز وجود تفاوت بين دقت هر يك از روشهاي غير مستقيم اندازه گيري با ضريب اطمينان ۹۹٫۹% پذيرفته شده در حالي كه فرضيه ديگر اين پژوهش مبني بر برتري دقت روش مقعدي جيوه اي به ۳ روش ديگر تايید نگرديد ارتباط منفي و معني دار آمار بين سن (P<0.0003 و r=0.35) سطح بدن، (P<0.0003 و r=0.34)، طول مدت عمل(P<0.0003 و r=0.33) پمپ قلبي – ريوي بيماران (P<0.0003 و r=0.33) و طول مدت اتصال به درجه حرارت مركزي بعد از عمل نشان مي دهد كه سالمندان و بيماران با سطح بدن بزرگتر و نيز طولاني بودن مدت عمل و اتصال به پمپ قلبي ريوي بيشتر از سايرين مستعد هيپوترمي بعد از عمل مي باشند.
بحث و نتيجه گيري: چنين به نظر مي رسد كه استفاده از روش مقعدي الكترونيك نسبت به ساير روش هاي غير مستقيم، در اندازه گيري درجه حرارت بدن بيماران بعد از عمل جراحي قلب باز مطلوبتر باشد. كه با پژوهش هاي هيدنريچ (۱۹۹۶) كريزنچك (۱۹۹۵) همخواني دارد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است