۱۳۹۵-۰۱-۱۷

مقاله بررسي مقايسه اي برخي از شاخص هاي مهم الگوي تنفس در بيماران مبتلا به کمردرد غير اختصاصي مزمن و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توانبخشي نوين از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي برخي از شاخص هاي مهم الگوي تنفس در بيماران مبتلا به کمردرد غير اختصاصي مزمن و افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد غيراختصاصي مزمن
مقاله اختلال الگوي تنفس
مقاله بيوشيمي تنفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهيده سيدفروغ
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرپي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بسياري از بيماران مبتلا به کمردرد مزمن با درمانهاي رايج و مرسوم فيزيوتراپي، بهبودي کامل را بدست نمي آورند. اين مساله نشاندهنده اين است که شايد هنوز مواردي در افراد مبتلا به کمردرد وجود داشته باشد که بخوبي به آنها پرداخته نشده است. باتوجه به وجود شواهدي مبني بر وجود اختلال در الگوي تنفس اين بيماران، هدف اين تحقيق بررسي مقايسه اي برخي پارامترهاي مهم الگوي تنفس در بين افراد سالم و بيماران مبتلا به کمردرد غيراختصاصي مزمن مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي ۱۶ فرد مبتلا به کمردرد غيراختصاصي مزمن و ۱۶ فرد سالم که در ويژگيهاي دموگرافيک با هم همسان (Match) شده بودند، شرکت داشتند. شاخصهاي حجمي، زماني، بيوشيمي و نرخ تنفس با استفاده از دستگاه K4b2 از تمامي افراد در وضعيت استراحت جمع آوري گرديد.
يافته ها: شاخصهاي نرخ تنفس، زمان دم، زمان بازدم و زمان کل چرخه تنفس در بين دو گروه تفاوت معناداري را نشان دادند (P<0.05) در حالي که شاخصهاي حجمي و بيوشيمي تنفس و شاخص نسبت زمان دم به زمان کل چرخه تنفس تفاوت معناداري را در بين دو گروه نشان نداد. (P>0.5)
نتيجه گيري: وجود اختلال در برخي شاخصهاي الگوي تنفسي در بيماران کمردرد مويد اين مساله مي باشد که بررسي عملکرد سيستم تنفس افراد مبتلا به کمردرد غيراختصاصي مزمن مي تواند در روند تشخيص و درمان آنها موثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است