۱۳۹۵-۰۴-۲۹

مقاله بررسي مقايسه اي اثرات دود سيگار و قليان بر تغييرات هورمون هاي T3 ،TSH و T4 در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي اثرات دود سيگار و قليان بر تغييرات هورمون هاي T3 ،TSH و T4 در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دود سيگار
مقاله دود قليان
مقاله TSH
مقاله T3
مقاله T4
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات مختلف نشان مي دهند که مصرف دخانيات مي تواند عملکرد غده تيروئيد را تحت تاثير قرار دهد. هدف از اين پژوهش، بررسي اثرات مقايسه اي دود سيگار و قليان بر هورمون هايTSH ،T3 و T4 در موش هاي صحرايي نر مي باشد.
روش کار: در اين تحقيق تجربي– آزمايشگاهي، موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار مورد آزمايش قرار گرفتند. نمونه هاي مورد بررسي به گروه هاي ۵ سري شاهد، دريافت کننده دود قليان و دريافت کننده دود سيگار تقسيم شدند و به مدت ۶ هفته تحت تجربيات آزمايشگاهي قرار گرفتند. پس از اين مدت، نمونه هاي خوني از طريق خونگيري از قلب جمع آوري شدند. بعد از تهيه سرم، سطح هورمون هايTSH ،T3 و T4 با استفاده از روش راديوايمونواسي (Radioimmunoassay) مورد سنجش قرار گرفتند. در نهايت داده هاي حاصل با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس، بين گروه ها مورد مقايسه واقع شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند که هورمون هاي T3 و T4 در موش هاي دريافت کننده دود سيگار نسبت به گروه شاهد، دچار افزايش معني دار شدند (به ترتيب p<0.001و p<0.01). علاوه براين، سطح سرمي اين هورمون ها در موش هاي دريافت کننده دود قليان نيز نسبت به گروه شاهد به طور معني داري افزايش يافتند (p<0.01). همچنين سطح سرمي هورمون TSH در موش هاي دريافت کننده دود سيگار، دچار کاهش غير معني دار و در موش هاي دريافت کننده دود قليان، دچار افزايش غير معني دار شد.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر آنند که مصرف دود سيگار يا قليان افزاينده عملکرد اندوکريني (Endocrinological) تيروييد و به اين واسطه افزاينده سطح سرمي هورمون هاي T3 و T4 است. بر اين مبنا، از ديدگاه پاتوفيزيولوژيک، تاثير دخانيات در ايجاد پرکاري تيروييد قابل توجه است.

© حقوق سایت محفوظ است