۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي مسایل و مشكلات عاطفي، رفتاري، خانوادگي و شخصيتي مراجعه كنندگان به مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه لرستان در سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مسایل و مشكلات عاطفي، رفتاري، خانوادگي و شخصيتي مراجعه كنندگان به مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه لرستان در سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشكلات عاطفي
مقاله مشكلات رفتاري
مقاله مشكلات خانوادگي
مقاله مشكلات شخصيتي
مقاله مركز مشاوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي خصوصيات فردي، خانوادگي، رفتاري و شخصيتي دانشجويان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه لرستان در سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸ بوده است.
جامعه آماري از تمام دانشجوياني كه در سال تحصيلي ۷۹-۱۳۷۸ به مركز مشاوره مراجعه نموده اند، تشكيل شده است. نمونه آماري برابر با جامعه آماري بوده است كه تعداد آنها ۷۷ نفر است. جهت جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق، ضمن مصاحبه، از پرسشنامه نيز استفاده شده است. روش تحقيق، روش زمينه يابي بوده است كه به منظور مطالعه و شناسايي شرايط موجود در رابطه با نيازهاي آموزشي به كار برده شده است. ابزار سنجش، همان طور كه قبلا نيز ذكر شد، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. براي سنجش پرسشهاي تحقيق از آزمون خي دو (x2) استفاده شده است. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه بيشترين علت مراجعه دانشجويان را مسائلي از قبيل مشكلات رواني (۵۴ مورد)، مشكلات اجتماعي (۵۲ مورد)، مشكلات خانوادگي (۳۰ مورد) و مشكلات تحصيلي (۱۷ مورد)، تشكيل مي دادند. اغلب مسائل آنان از آغاز شروع به درس خواندن در دانشگاه به وجود آمده است (۶۱ مورد) و تنها ۱۶ مورد از آنان قبل از زمان تحصيل در دانشگاه دچار مشكل بوده اند. 

© حقوق سایت محفوظ است