۱۳۹۵-۰۳-۲۴

مقاله بررسي مدت زمان پاسخ دهي در تكليف ناميدن تصاوير اسامي در كودكان طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مدت زمان پاسخ دهي در تكليف ناميدن تصاوير اسامي در كودكان طبيعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدت زمان پاسخ دهي
مقاله ناميدن تصوير
مقاله پردازش اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخشب محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: اسداله پور فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تکليف ناميدن تصوير شيوه اي متداول جهت ارزيابي و درمان اختلالات زباني در کودکان محسوب مي شود. مدت زمان ناميدن تصوير در کودکان طبيعي معياري مناسب جهت مقايسه اين مهارت در کودکان دچار انواع اختلالات زباني است. هدف از اين پژوهش، تعيين مدت زمان پاسخ دهي در تكليف ناميدن تصاوير اسامي در كودكان طبيعي ۴ ساله و مقايسه اين مقدار در دو جنس بود.
روش بررسي: اين پژوهش، يك مطالعه توصيفي و از نوع مقطعي مي باشد. در اين مطالعه ۶۱ کودک ۴ ساله مهدكودك هاي شهر اصفهان به صورت تصادفي انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزار DMDX براي هر كدام از نمونه ها مدت زمان پاسخ دهي به تصوير محاسبه شد. نمونه ها همه يك زبانه و سالم بودند. ابزار پژوهش ۱۵ تصوير از تصاوير آشنا و دو هجايي بود. كودك بايد به محض نمايش تصوير بر روي صفحه كامپيوتر آن تصوير را مي ناميد. از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل استفاده شد.
يافته ها: ميانگين كل مدت زمان پاسخ دهي ۱۶۸۲٫۹۵ محاسبه شده است و ميانگين مدت زمان پاسخ دهي در پسران ۱۶۵۶٫۵ و ميانگين مدت زمان پاسخ دهي در دختران۱۷۰۹٫۴   / Pvalue=56 ومي باشد كه نشان مي دهد كه ميانگين مدت زمان پاسخ دهي در دختر و پسر تفاوت معناداري ندارد.
نتيجه گيري: كودكان ۴ ساله طبيعي در ناميدن تصاوير كلمات دو هجايي به طور ميانگين سرعتي معادل ۱۶۸۲٫۹۵ دارند كه اين ميزان در دختران و پسران تقريبا” با هم برابر است.

© حقوق سایت محفوظ است