۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي متوسط سن يائسگي و مقايسه شيوع عوارض يائسگي قبل و بعد از درمان در خانمهاي يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۰ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي متوسط سن يائسگي و مقايسه شيوع عوارض يائسگي قبل و بعد از درمان در خانمهاي يائسه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله هورمون درماني
مقاله زنان يائسه
مقاله كلسيم + ويتامين D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان عطار جميله
جناب آقای / سرکار خانم: واحديان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر از نوع کارآزمايي باليني است و به منظور تعيين متوسط سن يائسگي و شيوع عوارض يائسگي، قبل و بعد از درمان در زنان يائسه و در دو گروه طي يک سال (۷۸-۷۷) انجام شده است. جهت انجام اين پژوهش، ۲۰۰ نفر از زنان يائسه واجد شرايط، مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني به شيوه تصادفي و مبتني بر هدف با توجه به تناسب حجم جامعه انتخاب شدند. در ابتدا کليه نمونه هاي مورد پژوهش از نظر آزمايشات و معاينات روتين يائسگي، مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه، در چهار نوبت قبل از درمان، ۳ ماه، ۶ ماه و ۱۲ ماه بعد از درمان تکميل شد. نتايج نشان داد متوسط سن يائسگي در زنان يائسه (۳٫۷±۴۸٫۲) مي باشد. آزمون مجذور کاي، اختلاف معني داري را بين دو گروه از نظر سن يائسگي نشان نمي دهد. ميزان گر گرفتگي، مشکلات تناسلي، مشکلات ادراري، تغييرات خلقي و دردهاي استخواني قبل و بعد از هورمون درماني در گروه (۱)، تفاوت معني داري دارند ولي عوارض فوق در گروه (۲) قبل و بعد از درمان تفاوت معني داري ندارند. همچنين بين عوارض يائسگي فوق در دو گروه (۱) و (۲)، سه ماه بعد از درمان تفاوت معني داري مشاهده نشد ولي ۶ و ۱۲ ماه بعد، تفاوت معني داري در دو گروه (۱) و (۲) از نظر عوارض يائسگي مشاهده گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است