۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي متغيرهاي خانوادگي و فردي در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در توانبخشي از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي متغيرهاي خانوادگي و فردي در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله افراد در معرض خطر
مقاله تاب آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي اميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهباز عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بنابر پژوهشهاي انجام شده در زمينه علل گرايش افراد به مصرف و سو مصرف مواد مخدر، اين پژوهش بر آن است تا افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر را با توجه به متغيرهاي خانوادگي و فردي مورد بررسي قرار دهد.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي ۷۱۶ نفر از افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر در ۱۱ شهرستان استان فارس انجام شد. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از: ۱- آزمون کانون کنترل راتر ۲- پرسشنامه سبکهاي دلبستگي ۳- پرسشنامه پيوند والديني ۴- مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون ۵- پرسشنامه مهارتهاي مقابله اي وينتراب ۶- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت
يافته ها: تمامي متغيرها بين گروه سالم و گروههاي مصرف کننده و سو مصرف کننده تفاوت معني دار داشتند. بدين صورت که در متغيرهاي تاب آوري، اعتماد به نفس، مهارتهاي مساله مدار، مراقبت و سبک دلبستگي ايمن، نمرات گروه سالم بالاتر از نمرات گروههاي مصرف کننده و سو مصرف کننده بود. اما در متغير محافظت بيش از حد، سبک دلبستگي دوسوگرا، کانون کنترل (نمره بالا به معني کانون کنترل بيروني)، تطابق هيجان مدار و تطابق کمتر مفيد و غيرموثر نمرات گروه سالم کمتر از گروههاي مصرف کننده و سو مصرف کننده بود. مقايسه گروههاي مصرف کننده و سو مصرف کننده نشان داد که در متغيرهاي تاب آوري، دوسوگرايي، مهارتهاي مشکل مدار، و کمتر مفيد و غير موثر گروههاي مصرف کننده و سو مصرف کننده با يکديگر تفاوت معني دار داشتند. اما در متغيرهاي مراقبت، محافظت بيش از حد و سبک دلبستگي ايمن، اعتماد به نفس، کانون کنترل، و تطابق هيجان مدار تفاوت بين دو گروه معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، جهت افزايش تاب آوري در برابر سو مصرف مواد مخدر، لازم است تا مداخلات پيشگيرانه در سالهاي اوليه عمر کودک از طريق آموزش والدين در زمينه مراقبت و محافظت کافي، و تلاش براي شکل دهي سبک دلبستگي ايمن، راهبردهاي ايجاد اعتماد به نفس، کانون کنترل دروني و بکارگيري مهارت تطابقي مشکل مدار انجام شود. اين يافته ها همچنين تلويحاتي را براي مداخلات روانشناختي ارايه مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است