۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله بررسي ماندگاري برف با ويژگي هاي فيزيوگرافي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فشم، سد لتيان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ماندگاري برف با ويژگي هاي فيزيوگرافي حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فشم، سد لتيان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح برف
مقاله شيب
مقاله جهت
مقاله ارتفاع
مقاله انحنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: جايدري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاطرآبشوري سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخيرهاي برفي حوزه هاي آبخيز کوهستاني منبع مهم و قابل اطمينان رژيم هيدرولوژيک و منشا عمده جريان رودخانه ها در فصل هاي گرم سال است. پايش سطح ماندگاري و تداوم برف در ماه هاي مختلف سال و فرايند ذوب آن در امر ذخيره سازي، مديريت خشکسالي و پيش بيني رواناب فصلي حايز اهميت مي باشد. هدف اصلي اين پژوهش تعيين رابطه ماندگاري برف با برخي ويژگي هاي فيزيوگرافي حوزه هاي آبخيز مي باشد. به اين منظور حوزه آبخيز فشم از زيرحوضه هاي سد لتيان انتخاب و تصاوير سنجنده موديس مربوط به آن در سال آبي ۸۴ – ۱۳۸۳ تهيه شد. سپس سطح برف و ماسک ابر با استفاده از روش جداسازي طيفي در حد زيرپيکسل تهيه شد. به منظور بررسي روابط مذکور در حد پيکسل، کل حوزه آبخيز مورد مطالعه به صورت پيکسل هاي ۵۰۰ متري شبکه بندي گرديد و روز ناپديد شدن برف در هر پيکسل با استفاده از تصاوير ماهواره اي بدست آمد. سپس با استفاده از نقشه رقومي ارتفاع، ويژگي هاي فيزيوگرافي هر پيکسل از قبيل ارتفاع، شيب، جهت و انحنا تعيين و رابطه ماندگاري برف با آنها بررسي گرديد. نتايج حاصله نشان داد که در مقياس مورد مطالعه بيشترين و کمترين همبستگي بين ماندگاري برف با پارامترهاي فوق به ترتيب متعلق به ارتفاع (۸۸ درصد) و شيب (۵ درصد) بوده و بين جهت و درجه انحنا با ماندگاري برف همبستگي ضعيفي وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است