۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي كلينيكي اثر برساژ بر دوام پيت و فيشورسيلانت در دندان هاي دايمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي كلينيكي اثر برساژ بر دوام پيت و فيشورسيلانت در دندان هاي دايمي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيت
مقاله فيشور
مقاله سيلانت
مقاله برساژ
مقاله پاميس
مقاله دوام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پيت و فيشورسيلانت ها، به عنوان يک روش بي خطر و موثر، براي پيشگيري از پوسيدگي، به خصوص در سطح جونده دندانهاي دايمي خلفي مطرح مي باشند. از ابتداي کاربرد سيلانت ها تاکنون تحقيقات متنوع و بسيار زيادي انجام پذيرفته است. تعدادي از اين مطالعات به مقايسه روش هاي مختلف آماده سازي سطح دندان قبل از جايگذاري سيلانت و اثر اين روش ها بر دوام سيلانت پرداخته اند. هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثر برساژ با پودر پاميس، بر ميزان دوام سيلانت، به صورت باليني بود.
روش بررسي: در تحقيق حاضر که به روش آزمون باليني شاهد موردي انجام گرفت، در مجموع تعداد ۱۰۰ دندان در ۳۱ کودک انتخاب و تحت درمان فيشورسيلانت قرار گرفتند. به طوريکه در هر فرد، دندانها به صورت تصادفي، به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. در هر دو گروه روي دندانهاي مورد نظر سيلانت مشابه قرار گرفت. با اين تفاوت که در گروه مورد، مرحله برساژ با پودر پاميس قبل از عمل اچينگ حذف گرديد. کليه دندانهاي درمان شده با سيلانت، براي بررسي دوام بعد از شش ماه مورد معاينه و بررسي کلينيکي قرار گرفتند. داده ها پس از ثبت در فرمهاي اطلاعاتي به کمک آزمون chi-square مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از ۱۰۰ نمونه اوليه، ۷۸ دندان در ۲۴ کودک براي بررسي نهايي مراجعه نمودند. بر اساس اطلاعات بدست آمده ۷۲% در گروه شاهد و ۷۷% در گروه مورد دوام کامل سيلانت در مقايسه با ۲۸% دوام ناقص در گروه شاهد و ۲۳% در گروه مورد ملاحظه و ثبت گرديد. بر اساس آزمون آماري chi-square، تفاوت معني داري بين دو گروه مورد و شاهد، در اين مطالعه در ميزان دوام کامل و حتي ناقص ديده نشد (P<0.6).
نتيجه گيري: برساژ به وسيله پودر پاميس، نقش مهمي در دوام سيلانت، به صورت باليني (بعد از شش ماه)، نداشته، حذف اين مرحله تاثير چنداني در کاهش دوام سيلانت نخواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است