۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي كارآيي يك مقياس براي سنجش احساس تنهايي در دانش آموزان دوره راهنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۴۶ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي يك مقياس براي سنجش احساس تنهايي در دانش آموزان دوره راهنمايي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس تنهايي
مقاله مقياس هاي خود – گزارشي
مقاله دانش آموزان دوره راهنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين چاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خير محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقدان اطلاعات مبني و مبتني بر گزارش شخصي، پيرامون احساسات و عواطف دانش آموزان سنين پايين تر، به ويژه از لحاظ روابط اجتماعي، ضرورت پرداختن به مسأله سنجش و اندازه گيري، جنبه هاي مختلف اين روابط را آشكار مي سازد. پژوهش حاضر، به منظور بررسي كارآمدي مقياس احساس تنهايي آشِر و همكاران (۱۹۸۴)، در دانش آموزان ايراني انجام شد. ترجمه فارسي مقياس يادشده به ۳۶۹ نفر (۱۸۶ دختر و ۱۸۳ پسر) از دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم راهنمايي ارايه شد. نتايج نشان داد كه اين مقياس از پايايي و روايي قابل قبولي براي سنجش احساس تنهايي برخوردار است. رابطه بين عزت نفس و احساس تنهايي، نيز منفي و معني دار است. بين پيشرفت تحصيلي و احساس تنهايي رابطه همبستگي معني داري وجود ندارد. يافته هاي اين پژوهش، در پرتو روند يافته هاي ديگران و با توجه به جوانب مختلف موضوع، به بحث گذاشته شده و پيشنهادهايي براي انجام پژوهش هاي بيشتر ارايه گرديده است.

© حقوق سایت محفوظ است