۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي كارآيي ميكوريزا و استرپتومايسس در سطوح مختلف فسفر و تاثير كاربرد آنها بر عملكرد و برخي صفات گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي ميكوريزا و استرپتومايسس در سطوح مختلف فسفر و تاثير كاربرد آنها بر عملكرد و برخي صفات گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكوريزا
مقاله استرپتومايسس
مقاله قابليت همزيستي
مقاله ميكروارگانيسم
مقاله كودفسفر
مقاله عملكرد گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: مجد فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کاربرد قارچ هاي ميکوريزا که قابليت همزيستي با ريشه بسياري از گياهان را دارند، رايج گشته و نقش آنها در تامين برخي نيازهاي غذايي گياهان به اثبات رسيده است. هم چنين اکتينوميست هايي از جنس Streptomyces sp. به دليل افزايش مقاومت گياه نسبت به عوامل بيماري زا از طريق توليد مواد آنتي بيوتيک، تحريک رشد و استحکام گياه مورد توجه قرار گرفته اند. اين تحقيق در زمينه اثر همزيستي اين ميکروارگانيسم ها بر روي گياه گندم صورت گرفت و کاربرد آنها توام با مصرف کودشيميايي فسفر بررسي گرديد و هم چنين اثر متقابل اين ميکروارگانيسم ها نيز مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان بهترين ترکيب با کمترين مصرف کود شيميايي فسفر را به دست آورد. سطوح کودي فسفر شامل چهار سطح (۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کيلوگرم P2O5 در هکتار) و براي هر يک از ميکروارگانيسم ها نيز دو سطح (با مصرف و بدون مصرف) در نظر گرفته شدند که در زمان کاشت با بذر آغشته گرديدند. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار به اجرا درآمد. نتايج به دست آمده مشخص نمودند که اثر کاربرد ميکوريزا در اکثر صفات مورد بررسي مثبت و معني دار بود ولي با افزايش ميزان مصرف کود فسفر، کارآيي قارچ هاي ميکوريزا کاهش يافت و بهترين نتيجه از نظر تاثير اين قارچ و همچنين ميزان عملکرد دانه، در سطح ۶۰ کيلوگرم P2O5 در هکتار به دست آمد. اثر سطوح فسفر بر روي فعاليت استرپتومايسس در اکثر صفات مورد بررسي معني دار نگرديد ولي يک تاثير منفي و آنتاگونيستي بين دو ميکروارگانيسم به کار رفته در اين تحقيق، مشاهده شد به طوري که کاربرد توام آن ها با يکديگر باعث کاهش اغلب صفات مورد بررسي گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است