۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي كارآيي فرآيند بستر بي هوازي لجن با جريان روبه بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي فرآيند بستر بي هوازي لجن با جريان روبه بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه فاضلاب
مقاله فاضلابهاي صنعتي
مقاله فرآيند بستر بي هوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB)
مقاله صنايع نوشابه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي كارآيي فرآيند بستر بي هوازي لجن باجريان رو به بالا (UASB) براي تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي انجام شد. درمدت ۸ ماه،يك دستگاه راكتورUASB  در مقياس آزمايشگاهي به حجم۵/۸ ليتر و با قطر ۸ سانتيمتر و ارتفاع ۱۷۰ سانتيمتر به كار برده شد. براي بارور كردن اوليه راكتور ازتركيب فضولات گاوي و لجن فعال تصفيه خانه فاضلاب صنعتي (كارخانه زمزم كرمان) و لجن هاضم بي هوازي تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي با نسبت VSS/TSS برابر ۶۳/۰ استفاده شد. راه اندازي راكتور با ميزان بار گذاري آلي kgCOD/m3 1 و در محدوده دمايي مزوفيليك ( ۲/۳۸-۸/۲۴ درجه سانتيگراد)، انجام و مورد بهره برداري قرار گرفت. مطالعه در چهار مرحله و چند دوره انجام شد. در مرحله اول طي چهاردوره در COD ثابت ۲۰۰۰ گرم بر مترمكعب ميزان بار آلي ازkg COD/m3.day 1تا  kg COD/m3.day1/2 افزايش يافت. كارآيي حذف COD  در اين مرحله به ۷۸ درصد رسيد. درمرحله دوم غلظتCOD  از mg/L 2000 به mg/L 2500 افزايش يافت و طي دو دوره، بارگذاري آلي از kgCOD/m3.day 1/2 به  kgCOD/m3.day8/2 افزايش يافت. در پايان اين مرحله با زمان ماند ۴/۲۱ ساعت، كارآيي حذف COD  به ۴/۷۸ درصد معادلkgCOD/kgVSS.day  329/0رسيد. در مرحله سوم غلظتCOD  به  mg/L3000 افزايش داده شد. بارگذاري آلي دراين مرحله از kgCOD/m3.day 8/2 به kgCOD/m3.day 5 افزايش داده شد. در پايان اين مرحله با زمان ماند ۳/۱۴ ساعت و سرعت خطي مايع m/hr 12/0، كارآيي حذف COD به ۷۸ درصد معادل kgCOD/kgVSS.day 389/0 رسيد. در مرحله چهارم pH فاضلاب خام درچند دوره تا مرز ۱۰ رسانده شد. در ابتدا روند حذف كاهش يافت ولي درپايان اين مرحله راكتور توانست خود را با شرايط جديد سازگار كند و كارآيي حذف ۷۸ درصد را به دست آورد. مشاهدات انجام شده بر روي لجن نشان دهنده اين است كه لجن راكتور، از نوع لخته اي تاگرانول ريز مي باشد. نسبت VSS/TSS لجن راكتور به ۷۳/۰ رسيد. مقدار گاز اندازه گيري شده ۱۵/۰ مترمكعب به ازاي هر كيلوگرمCOD  حذف شده مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است