۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي كارآيي آزوسپيريلوم، ميكوريزا و استرپتومايسس به همراه مصرف كود دامي در گندم با استفاده از فسفر – ۳۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۶ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي آزوسپيريلوم، ميكوريزا و استرپتومايسس به همراه مصرف كود دامي در گندم با استفاده از فسفر – ۳۲
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزوسپيريلوم
مقاله ميكوريزا
مقاله استرپتومايسس
مقاله كود دامي
مقاله فسفر – ۳۲
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجد فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي همزيستي باکتري هاي آزوسپيريلوم، قارچ هاي ميکوريزا و اکتينوميست هايي از جنس استرپتومايسس با ريشه گندم که به عنوان کود بيولوژيک مطرح بوده و مي توانند نقش مهمي در تامين نياز هاي غذايي گياه و يا حفاظت از آن داشته باشند، يک طرح تحقيقاتي در شرايط گلخانه همراه با مصرف کود دامي اجرا گرديد و اثر متقابل اين ميکروارگانيسم ها نيز مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسي دقيقتر کارآيي و فعاليت ميکروارگانيسم هاي مورد استفاده، از فسفر -۳۲ استفاده شد. براي هريک از ميکروارگانيسم ها همچنين کود دامي دو سطح (با مصرف و بدن مصرف) در نظر گرفته شد. ميکروارگانيسم ها در زمان کاشت با بذر آغشته گرديدند و کود دامي نيز قبل از کاشت با خاک گلدان مخلوط شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کرت هاي کاملا تصادفي و در سه تکرار به اجرا در آمد. نتايج به دست آمده مشخص نمودند که کاربرد آزوسپيريلوم، ميکوريزا و کود دامي به صورت انفرادي موجب افزايش معني دار ارتفاع گياه، تعداد پنجه در گياه، وزن خشک گياه و اکتيويته در گياه شد. همچنين کود دامي اثر مثبت و افزايشي را بر روي قطر ساقه نشان داد. بررسي اثرات متقابل دوگانه، سه گانه و چهارگانه نيز مشخص نمود که کاربرد توام آزوسپيريلوم و ميکوريزا به خصوص به همراه مصرف کود دامي توانست اکثر صفات مورد بررسي را افزايش دهد. بين ميکوريزا و استرپتومايسس يک حالت منفي و آنتاگونيستي مشاهده شد، به طوري که در کليه تيمارهايي که اين دو ميکروارگانيسم با يکديگر به کار رفته بودند، اغلب صفات مورد بررسي کاهش يافته بود. هيچ گونه اثر آنتاگونيستي بين آزوسپيريلوم و استرپتومايسس مشاهده نگرديد.

© حقوق سایت محفوظ است