۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي قانون زنجيره سينتيكي مشت زدن در كاراته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي قانون زنجيره سينتيكي مشت زدن در كاراته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينماتوگرافي دو بعدي
مقاله زنجيره سينتيك
مقاله اصل اوج گيري نيرو
مقاله حركت شلاقي
مقاله مشت معكوس و كاراته – دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ نيكوخصلت سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي مقدم مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر، بررسي سينماتوگرافيکي اصل زنجيره سينتيکي بر روي اجراي مشت است. روش اجراي مشت بدين شکل است که دست ضربه زننده مخالف پايي است که در جلو قرار داده شده است. در اين تحقيق دو روش اجرا براي مشت مخالف يا معکوس در نظر گرفته شده بود: پرتاب دست به سمت جلو به دنبال شروع چرخش کمر به داخل، و شروع حرکت پرتابي به سمت جلو پس از شروع چرخش کامل کمر به سمت داخل (با تاخير زماني). دو روش اجراي ضربه زير مجموعه الگوي حرکتي پرتاب ها مي باشند که از قوانين مربوط به الگوي حرکتي پرتاب (اصل زنجيره سينتيکي) تبعيت مي کند. تفاوت روش اجراي اين دو ضربه در زمان بندي درگيري مفاصل و اندام ها در حين اجراست. بدين معني که در اجراي هر يک از اين دو روش، زمان درگير شدن چرخش لگن و تنه نسبت به شروع حرکت دست متفاوت است. جهت اجراي ضربه براي اين دو منظور، دو روش اجراي مشت به دو گروه ۱۲ نفره که همگي مبتدي بودند، به مدت يک ترم آموزش داده شد. مدت آموزش ۱۷ جلسه ۵/۱ ساعته بود و براي هر گروه موارد تمريني يکسان در نظر گرفته شده بود. در پايان دوره آموزشي براي مقايسه اين دو روش با يکديگر، پارامترهاي سينماتيک از طريق سينماتوگرافي دو بعدي از اجراي آزمودني ها به عمل آمد که پارامترهاي زمان، سرعت متوسط و شتاب متوسط به صورت مستقيم و نيرو، انرژي جنبشي و توان ضربه به صورت غير مستقيم از تصاوير ويديويي محاسبه گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي تحقيق، از روش آماري تست t و آلفاي ۰۵/۰ استفاده شد که تفاوت معني داري بين پارامترهاي اندازه گيري شده به دست نيامد. 

© حقوق سایت محفوظ است