۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله بررسي فونکسيون قسمتي از طحال باقيمانده در کنار عروق Short gastric بدنبال آسيب شديد طحال در بيماران ترومايي بيمارستان امام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه ۴۲۳ تا ۴۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فونکسيون قسمتي از طحال باقيمانده در کنار عروق Short gastric بدنبال آسيب شديد طحال در بيماران ترومايي بيمارستان امام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپلنكتومي
مقاله طحال
مقاله ايمونوگلوبولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: پورزند علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاكايي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: استخري رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: با توجه به اهميت طحال به عنوان عضوي مهم در عملکرد ايمني، جراحان مي توانند به دنبال تروماي طحال حداقل قسمت فوقاني طحال که به طور مستقيم توسط عروق کوتاه گاستريک خون رساني مي شود را حفظ کنند. هدف از اين مطالعه بررسي عملکرد قطب فوقاني طحال همراه با عروق گاستريک کوتاه در بيماران دچار تروماي طحالي است.
مواد و روش کار: در يک کارآزمايي باليني، ۳۰ بيمار با آسيب تروماتيک طحال در بيمارستان امام تبريز بررسي شدند. اين بيماران در سه دسته ۱۰ نفره قرار گرفتند: شاهد که به صورت محافظه کارانه درمان شدند؛ مورد که در آن ها قطب فوقاني طحال حفظ شد؛ و گروهي که تحت اسپلنکتومي توتال قرار گرفتند. مدت بستري و عوارض بيمارستاني و نيز اسمير خون محيطي و سطح سرمي IgG و IgM سه ماه پس از ترخيص بين سه گروه مقايسه گرديدند.
يافته ها: طي بستري، عارضه عمده يا نياز به جراحي مجدد در هيچ يک از بيماران ثبت نگرديد. در راديوسينتي گرافي گروه مورد، باقيمانده طحال سه ماه پس از جراحي داراي عملکرد بود. متوسط سطح IgM سرم در گروه توتال به طور معني داري کم تر از گروه شاهد بود. متوسط سطح IgG سرم در سه گروه بررسي شده تفاوت معني دار آماري نداشت. مورفولوژي غيرطبيعي گلبول هاي قرمز در اسمير محيطي در گروه توتال اسپلنکتومي به طور معني داري شايع تر از دو گروه ديگر بود.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، اسپلنکتومي ساب توتال با حفظ قطب فوقاني طحال به همراه عروق گاستريک کوتاه نسبت به اسپلنکتومي توتال در بيماران دچار آسيب تروماتيک طحال برتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است