۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي فعاليت ضدميكروبي سه نوع سيلر مورد استفاده در درمان ريشه (ZOE؛ AH26 و Dorifill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۴۰۴ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت ضدميكروبي سه نوع سيلر مورد استفاده در درمان ريشه (ZOE؛ AH26 و Dorifill)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيلر
مقاله ضدميكروبي
مقاله اندودانتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خاصيت ضد ميکروبي سيلرهاي مورد استفاده در درمان ريشه، يکي از خصوصياتي است که مي تواند در بالا بردن ميزان موفقيت درمان ريشه تاثير داشته باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر ضدميکروبي سه سيلر ZOE، AH26 و Dorifill بر روي دو باکتري استافيلوکوک اورئوس و استرپتوکوک ميوتانس در دو حالت بلافاصله پس از تهيه و يک هفته پس از مخلوط کردن بود.
روش بررسي: جهت انجام اين مطالعه تجربي، باکتريهاي مورد نظر پس از تهيه به صورت سوشهاي ايزوله ميکروبي و آماده سازي غلظت استانداردي از آنها در محيط هاي کشت آگارخوندار با زمينه مولر هينتون کشت داده شدند. براي هر يک از سيلرهاي مورد بررسي، وسط محيط هاي کشت حاوي استافيلوکوک اورئوس و استرپتوکوک ميوتانس حفره استوانه اي شکل به قطر ۵ mm ايجاد شده، مخلوط تازه تهيه شده از سيلر داخل آن قرار داده مي شد. همين کار با سيلرهايي که ۱ هفته از مخلوط کردن آنها گذشته بود نيز انجام شد. بعد از ۲۴ ساعت انکوباسيون، قطر هاله هاي عدم رشد ميکروبي در ۴ جهت توسط کوليس اندازه گيري گرديد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که در حالت بلافاصله پس از مخلوط کردن در مورد هر دو ميکروب فعاليت ضد ميکروبي AH26 به طور معني داري از ZOE و Dorifill بيشتر بود (P=0.001). در حالت يک هفته پس از مخلوط کردن در مورد هر دو باکتري، ZOE و AH26 و AH26 از Dorifill به نحو معني داري قويتر بودند (P=0.001). در پايان نتايج توسط آزمون آناليز واريانس و Tukey مورد بررسي قرار گرفتند.
نتيجه گيري: با توجه به خاصيت ضد ميکروبي قابل قبول هر سه سيلر مورد استفاده در اين مطالعه انجام تحقيقات بيشتر براي بررسي ساير خواص سيلرهاي ذکر شده به خصوص ZOE توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است