۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله بررسي فعاليت الکتريکي برخي از عضلات اندام فوقاني در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتباليست هاي حرفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش در توانبخشي ورزشي از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت الکتريکي برخي از عضلات اندام فوقاني در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتباليست هاي حرفه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيومکانيک
مقاله شوف جفت بسکتبال
مقاله الکترومايوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: لنجان نژاديان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه فعاليت الکتريکي عضلات اندام فوقاني حين اجراي شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبال در دو فاصله ۴٫۲۵ و ۶٫۲۵ متر بود.
روش بررسي: ۶ نفر از بسکتباليست هاي حرفه اي که در سوپر ليگ بسکتبال سابقه فعاليت داشتند با ميانگين سني ۲۳±۲٫۰۹ سال با کسب رضايت در آزمون شرکت کردند. از دستگاه الکترومايوگرام ME6000 T16 جهت ثبت فعاليت الکتريکي عضلات در فرکانس ۱۰۰۰ هرتز استفاده شد. از آزمون آماري ويلکاکسون جهت بررسي تفاوت ها در سطح ۰٫۰۵ استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج خروجي شامل زمان فعاليت، ميانگين فعاليت عضلات و سطح زير منحني پتانسيل الکتريکي بود که در عضلات فلکسور کف دستي زند اعلايي، سه سر بازو و دلتوئيد قدامي مورد بررسي قرار گرفت. بين پارامترهاي بررسي شده در هر يک از دو فاصله مذکور در شوت هاي جفت موفق و ناموفق اختلاف معني دار مشاهده نشد. در بررسي شوت هاي موفق بين دو فاصله ۴٫۲۵ و ۶٫۲۵ متر مشخص شد که ميانگين فعاليت عضلات فلکسور مچ دستي زند اعلايي (p³۰٫۰۴۹) و دلتوئيد قدامي (p³۰٫۰۱۹) و همچنين سطح زير منحني پتانسيل الکتريکي (p³۰٫۰۳۷) و زمان فعاليت (p³۰٫۰۲۸) عضله سه سر بازويي، با افزايش فاصله به طور معني داري افزايش يافته است.
نتيجه گيري: در نگاه کلي به نظر مي رسد با افزايش فاصله از حلقه، افزايش در زمان فعاليت و سطح زير منحني عضله سه سر بازويي نقش مهمي را در شوت جفت ايفا مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است