۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله بررسي فرهنگ کارآمدي گروهي در مدارس ابتدايي شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان اين مدارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فرهنگ کارآمدي گروهي در مدارس ابتدايي شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان اين مدارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ کارآمدي گروهي
مقاله عملکرد معلمان
مقاله مدارس ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميركمالي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجي ثاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اعلامي فرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي فرهنگ کارآمدي گروهي و رابطه آن با عملکرد معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران مي پردازد. پژوهش در حيطه، پژوهش هاي توصيفي و از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري، کليه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ و نمونه آماري نيز شامل ۱۴۰ نفر بوده که به روش خوشه اي چندمرحله اي، انتخاب شده اند. ابزار تحقيق، پرسشنامه کارآمدي گروهي گودارد و همکاران (۲۰۰۰) و هم چنين فرم ارزيابي عملکرد آموزش و پرورش ايران، بوده است. يافته هاي پژوهش نشان داد؛ ميان فرهنگ کارآمدي گروهي و خرده مقياس هاي آن (تحليل وظيفه و شايستگي تدريس) با عملکرد معلمان، رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. نتايج آزمون T و تحليل واريانس، حاکي از آن بود که از نظر جنسيت و سابقه کار، بين فرهنگ کارآمدي گروهي معلمان، تفاوت معنادار وجود ندارد در حالي که از نظر مدرک تحصيلي، اين تفاوت معنادار بوده است. نتايج تحليل رگرسيون نيز بيانگر آن است که با ورود همزمان فرهنگ کارآمدي گروهي، خرده مقياس ها و مولفه هاي آن ها، در حدود ۰٫۵۳ درصد تغييرات مربوط به عملکرد فردي معلمان را مي توان پيش بيني و تبيين نمود.

© حقوق سایت محفوظ است