۱۳۹۵-۰۳-۰۷

مقاله بررسي فراواني کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوتاهي قد
مقاله کودکان
مقاله کمبود هورمون رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصار شيده
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حاجيه بي بي
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند كرامت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمبود هورمون رشد از علل مهم کوتاهي قد در کودکان است که در صورت تشخيص زودرس قابل درمان مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد انجام شد.
روش ها
: در يک مطالعه توصيفي مقطعي، تمامي کودکان کوتاه قد ارجاع شده به درمانگاه غدد بيمارستان گلستان اهواز طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵، به شرط قد زير صدک ۳ براي سن و جنس، نداشتن بيماري زمينه اي توجيه گر علت و طبيعي بودن بررسي هاي اوليه، تحت تست تحريکي استاندارد هورمون رشد قرار گرفتند. حداکثر ميزان هورمون پس از تحريک کمتر از ۱۰ ng/ml در دو تست مجزا، کمبود هورمون رشد تلقي شد.
يافته ها: از ۲۰۲ مورد در سنين ۱ تا ۱۵ سال با ميانگين ۱/۹ سال، ۲۴ نفر (۸/۱۱ درصد ) کمبود هورمون رشد داشتند. در موارد مبتلا نسبت پسر به دختر ۴/۲ به ۱ بود. اندکس انحراف معيار از ميانگين قدي (SDS) در ۷۵ درصد اين کودکان ≤ ۳- بود و ۲/۷۹ درصد صدک وزني بالاتر يا مساوي ۱۰ داشتند که در مقايسه با کودکان کوتاه قد بدون کمبود هورمون رشد، تفاوت معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: فراواني کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد در اين مطالعه در مقايسه با مطالعات مشابه ميزان متوسطي را نشان داد. در کودکان با ميانگين قدي ≤ ۳- و صدک وزن ≥ ۱۰، کمبود هورمون رشد بايد بيشتر مد نظر قرار گيرد. با توجه به ميانگين سني به نسبت بالاي مراجعه کنندگان، تاکيد بر ارجاع به موقع ضروري به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است