۱۳۹۵-۰۴-۰۳

مقاله بررسي فراواني و ترکيب و صيد آبزيان در زيستگاه مصنوعي منگفت و شاهد آن در آبهاي بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني و ترکيب و صيد آبزيان در زيستگاه مصنوعي منگفت و شاهد آن در آبهاي بوشهر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غناي گونه اي
مقاله ترکيب
مقاله صيد
مقاله زيستگاه مصنوعي منگفت
مقاله آبهاي بوشهر
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: نجات خواه معنوي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: قانع ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در فصول پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زيستگاه مصنوعي منگفت آبهاي بوشهر و شاهد آن انجام شد. در هر فصل با دو روش صيادي، صيد با گرگور و صيد با قلاب، اقدام به صيد گونه اي در زيستگاه مصنوعي و شاهد آن گرديد. نمونه ها پس از تخليه، به ساحل در بندر بوشهر منتقل و پس از شناسايي، وزن (گرم) نمونه ها ثبت شدند. تنوع، غناي زيستي و هم ترازي گونه ها با استفاده از شاخص هاي شانون، سيمپسون، مارگالف، منهينيک و پراکندگي محاسبه شد، همچنين با استفاده از نرم افزار PRIMER (v5) داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. در هر دو فصل پاييز و زمستان، تعداد گونه هاي صيد شده در زيستگاه مصنوعي (۶۲ عدد با گرگور و ۱۳ عدد با قلاب در پاييز، ۱۵ عدد با گرگور و 36 عدد با قلاب در زمستان) بيشتر از صيد در شاهد (۲۲ عدد با گرگور و ۱۳ عدد با قلاب در پاييز، ۱۳ عدد با گرگور و ۹ عدد با قلاب در زمستان) بود. در پاييز در زيستگاه مصنوعي ميزان صيد در هر واحد تلاش با گرگور (۴۶ گرم/گرگور/روز) و با قلاب (۵۹۹ گرم/قلاب/روز) بيش از ميزان صيد در هر واحد تلاش در شاهد (۱۴ گرم/گرگور/روز و ۴۴۲ گرم/قلاب/ساعت) بود. در زمستان در زيستگاه مصنوعي ميزان صيد در واحد تلاش با گرگور (۴۵ گرم/گرگور/روز) بيشتر از شاهد (۳۵ گرم/گرگور/روز) و ميزان صيد در واحد تلاش با قلاب در شاهد (۱۱۴ گرم/قلاب/ساعت) بيشتر از زيستگاه مصنوعي (۳۵ گرم/قلاب/ساعت) بود. در پاييز شاخص هاي زيستي در زيستگاه مصنوعي وضعيت بهتري از تنوع، غناي زيستي و پراکندگي را نسبت به شاهد داشتند، ولي در زمستان در زمان صيد با گرگور زيستگاه مصنوعي شرايط بهتري را نسبت به شاهد داشت. در صيد با قلاب تقريبا دو ناحيه شرايط يکساني داشتند. در پاييز، گرچه زيستگاه مصنوعي از لحاظ فراواني، تنوع، ترکيب و ميزان صيد نسبت به شاهد وضعيت بهتري داشت، ولي اختلاف آماري معني داري بين اين دو ناحيه ديده نشد (P³۰٫۰۵). در زمستان نيز هر دو ناحيه با وجود برخي تفاوت ها از لحاظ فراواني، تنوع، ترکيب و ميزان صيد شرايط تقريبا يکساني داشته و اختلاف آماري معني داري مشاهده نگرديد (P³۰٫۰۵).

© حقوق سایت محفوظ است