۱۳۹۵-۰۱-۱۸

مقاله بررسي فاکتورهاي موثر بر الگوهاي پراکنش قورباغه جنس Rana در ايران با استفاده ازنرم افزار Spatial Ana1ysis in Macroecology) SAM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فاکتورهاي موثر بر الگوهاي پراکنش قورباغه جنس Rana در ايران با استفاده ازنرم افزار Spatial Ana1ysis in Macroecology) SAM
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قورباغه
مقاله جنس Rana
مقاله ماکرواکولوژي
مقاله نرم افزار SAM 4.0

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري فردي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان كلات طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: حداديان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باراني بيرانوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي آباديان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Rana از خانواده Ranidae مي باشد که داراي پراکندگي جهاني با ۶ زير خانواده، ۳۰ جنس و ۵۰۰ گونه است. در خصوص بررسي هاي اکولوژيکي، مطالعه مختصري در مورد تغذيه اين جنس صورت گرفته است و تا کنون ساير جنبه هاي اکولوژيکي و جغرافيايي اين جنس در ايران بررسي نشده است. اگرچه فون اين جنس از قورباغه ها بصورت گسترده مطالعه گرديده و ۲ جنس و ۴ گونه زير در ايران ثبت شده استRana ridibunda ،Rana Camerani ،Rana macrocnemis وEuphlyctis Cyanophlyctis  ولي هنوز فاکتورهاي موثر برپراکنش اين جانوران تعيين نشده است. در اين پژوهش به منظور پي بردن به تاثير فاکتورهاي محيطي بر توزيع جغرافيايي اين جانوران، از ۹۳ محل مختلف متعلق به ۱۹ استان کشور ايران، چهار گونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در تمامي اين محل ها نمونه گيري انجام شده و فاکتورهاي محيطي هر ايستگاه مورد سنجش واقع شده است، سپس توسط نرم افزار SAM v4.0  ارتباط اين فاکتورها با محل هاي حضور جانور بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد پوشش گياهي، عرض جغرافيايي و ارتفاع موثرترين فاکتورهاي موثر در پراکنش جنس رانا معرفي مي شوند (p<0.05) .همچنين بصورت تفکيک شده براي گونهRana macronemis  و Rana camerani فاکتورهاي ارتفاع، پوشش گياهي و عرض جغرافيايي، براي گونه Rana ridibunda فاکتور عرض جغرافيايي و براي  گونه Rana (Euphylectis)  cyanophylectis فاکتورهاي عرض جغرافيايي، بارش و ارتفاع مهمترين عوامل تعيين کننده پراکنش و محل حضور براي اين جانوران هستند.

© حقوق سایت محفوظ است