۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي عوامل نگهدارنده شغلي در بين مربيان تربيت بدني و ورزش دانشگاههاي دولتي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل نگهدارنده شغلي در بين مربيان تربيت بدني و ورزش دانشگاههاي دولتي كشور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مربي ورزش دانشگاه
مقاله تعادل شرايط كاري _ سازماني
مقاله شناسايي و احترام
مقاله جامعيت و برابري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي وضعيت عوامل نگهدارنده شغل (عامل تعادل شرايط کاري _ سازماني، عامل شناسايي و احترام و عامل جامعيت و برابري) در بين مربيان تربيت بدني و ورزش دانشگاه هاي دولتي کشور (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) است. انتخاب مربيان به صورت تصادفي از بين ۱۴ رشته ورزشي انجام گرفته و تعداد ۱۹۳ مربي (۷۷ نفر زن و ۱۱۶ نفر مرد) که در مسابقات قهرماني دانشگاههاي کشور سال ۷۸ رهبري و هدايت تيم هاي ورزشي دانشجويان را بر عهده داشتند و در استخدام دانشگاهها بودند، جزء نمونه آماري تحقيق در نظر گرفته شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه عوامل نگهدارنده شغل (۳۳ سوال ۷ ارزشي ليکرتي) جمع آوري گرديد. پايايي پرسشنامه در يک مطالعه راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفا کرونباخ ۰٫۸۳ برآورد شده است. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون t مستقل و ANOVA انجام گرفته است. تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که مربيان از نظر عوامل نگهدارنده شغل در حد متوسط قرار دارند و وضعيت ميزان شناسايي و احترام در بين مربيان بهتر از ساير عوامل نگهدارنده است. از طرف ديگر، دو عامل تعادل شرايط کاري _ سازماني، مربيان زن و مربيان داراي تحصيلات تربيت بدني از مربيان مرد و داراي تحصيلات تربيت بدني از مربيان مرد و داراي تحصيلات غير تربيت بدني شرايط بهتري دارند. مربيان داراي حرفه دوم (درآمد بيشتر) و داراي مسکن شخصي از نظر عامل تعادل شناسايي و احترام و کل عوامل نگهدارنده شغلي، شرايط بهتري را نسبت به مربيان فاقد حرفه دوم و مسکن شخصي در محيط کار احساس مي کردند. به طور کلي نتايج نشان داد که ميزان برخورداري از عوامل رفاهي (نيازهاي مادي و ايمني) نسبت به مدرک تحصيلي، جنسيت و سابقه شغلي نقش بيشتري در تامين عوامل نگهدارنده شغل مربيان داشت.

© حقوق سایت محفوظ است