۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي عوامل موثر در توسعه بيمه عمر با رويکرد کشف موانع در شهر تهران (مطالعه موردي: شرکت بيمه سامان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در توسعه بيمه عمر با رويکرد کشف موانع در شهر تهران (مطالعه موردي: شرکت بيمه سامان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه عمر
مقاله عامل ساختاري
مقاله عامل اقتصادي
مقاله عامل اجتماعي-فرهنگي و عامل پشيباني و تامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرباف مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي ور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيه سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به روايت آمار و اطلاعات متخذه از سطح مراجع بيمه اي، بيمه هاي عمر، هم از جهت تراکم (نسبت حق بيمه هاي اخذ شده به کل حق بيمه هاي ماخوذه در کشور) و هم از جهت نفوذ (سهم اين بيمه ها در توليد ناخالص داخلي کشور) نسبت به ساير کشورهاي پيشرفته و حتي همرده در سطح پائيني قرار دارد. اين مقاله ضمن ريشه يابي علل اين پديده، عوامل موثر در توسعه بيمه هاي عمر در کشور را معرفي کرده و پيشنهادات سازنده اي را جهت رفع موانع گسترش آن ارائه مي کند. روش تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي مي باشد. براي جمع آوري داده هاي تحقيق نيز از روش پيمايشي (پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش را نمايندگان بيمه سامان در تهران تشکيل مي دهند و از روش نمونه گيري تصادفي- طبقه اي تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش آزمون غيرپارامتريک دوجمله اي (آزمون نسبت)، مورد تحليل قرار گرفته و جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش از مدل سازي معادلات ساختاري (SEM) استفاده شده است، نتايج به دست آمده نشان مي دهد که انتظار علمي محقق مبني بر تاثير مستقيم، مثبت و معنادار عوامل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و پشتيباني و تامين بر توسعه بيمه عمر مورد قبول واقع گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است