۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتري در شرکت بهره برداري متروي تهران با رويکرد افزايش سهم سفرهاي درون شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱ در مجازي از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتري در شرکت بهره برداري متروي تهران با رويکرد افزايش سهم سفرهاي درون شهري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداري مشتري
مقاله مدل شاخص رضايت مشتري اروپا
مقاله آزمون کولموگروف – اسميرنوف
مقاله آزمون ميانگين T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تشت زر اميد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تهيه اين مقاله بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتري در شرکت بهره برداري متروي تهران مي باشد. در اين تحقيق به علت تشابه فاکتورهاي رضايت مشتري در ايران و کشورهاي اروپايي از مدل شاخص رضايت مشتري اروپا استفاده گرديد. در آغاز نرمال بودن داده هاي حاصل از پرسشنامه توسط آزمون کولموگروف – اسميرنوف بررسي شده و مشخص شد که همه عوامل از توزيع نرمال پيروي مي کنند. سپس بر اساس مدل مفهومي تحقيق رابطه عوامل مختلف با وفاداري مشتري فرضيه سازي شد و رد يا قبول فرضيه ها توسط آزمون T مشخص گرديد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي – پيمايشي بوده که در طي مراحل اجراي آن به توصيف روابط بين عوامل مختلف مرتبط با وفاداري مشتري پرداخته شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه بود که با اقتباس از پرسشنامه تيلور و همکارانش و با مقياس ليکرت پنج گزينه اي تهيه و تنظيم گرديد. نتايج نشان داد که بين تمامي عوامل شناسايي شده و وفاداري مشتري ارتباط وجود دارد. سپس راهکارها و پيشنهاداتي جهت بهبود رضايت مشتري و به تبع آن ايجاد وفاداري ارايه گرديد. همچنين پيشنهاد شد که در تحقيقات آتي از رويکرد مقايسه اي (مقايسه با ساير متروهاي دنيا ) استفاده شود تا بتوان هر چه بيشتر کيفيت و کميت تحقيقات جاري را بهبود بخشيد.

© حقوق سایت محفوظ است