۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي عوامل موثر بر لخته داخل دهليز چپ در بيماراني كه تحت عمل جراحي دريچه ميترال قرار گرفته اند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر لخته داخل دهليز چپ در بيماراني كه تحت عمل جراحي دريچه ميترال قرار گرفته اند
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لخته داخل دهليز چپ
مقاله تنگي ميترال
مقاله فيبريلاسيون دهليزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري روماتيسمي قلب در کشورهاي در حال پيشرفت خطر مهمي براي سلامت جامعه محسوب مي شود. تنگي دريچه ميترال يکي از شايعترين انواع بيماري روماتيسمي قلب و يکي از علل ترومبو آمبولي در کشور ما مي باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط لخته دهليز چپ با بيماري دريچه ميترال انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي تمامي بيماراني که در طي پنج سال تحت عمل جراحي دريچه ميترال قرار گرفته بودند، انجام شد. بيماراني که در حين عمل جراحي قلب باز، در داخل دهليز چپ آنها لخته مشاهده شد، به عنوان گروه مورد و بيماراني که لخته در دهليز چپ آنها مشاهده نشد و يا سابقه ترومبو آمبولي نداشتند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. معاينات باليني، اطلاعات فردي، الکتروکارديوگرافي و اکوکارديوگرافي بيماران با هم مقايسه شدند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري Chi-Square و t در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در مطالعه حاضر بين جنس و ترومبوس دهليز چپ رابطه اي مشاهده نشد (۴۵٫۱% گروه مورد زن و ۴۷٫۳۳% گروه شاهد زن) (P=0.25). بيماران گروه مورد، مسن تر بودند (ميانگين سني در گروه مورد ۳۷٫۲۴ سال و در گروه شاهد ۳۲٫۲۵ سال) (P=0.01)؛ فيبريلاسيون دهليزي (۷۴٫۵% در گروه مورد، ۶۳% در گروه شاهد) (P<0.001)، تنگي شديد ميترال (۸۸٫۵۷% در گروه مورد، ۶۵٫۴۹% در گروه شاهد) (P=0.025)، به عنوان عوامل خطر همراه با ترومبوس دهليز چپ مشاهده شدند؛ اما نارسايي شديد ميترال در گروه شاهد بيشتر بود (۲۵٫۹۳% در گروه مورد و ۳۹٫۶% در گروه شاهد) (P=0.05).
نتيجه گيري: طبق نتايج مطالعه حاضر پيشنهاد مي شود بيماراني که تنگي شديد دريچه ميترال، فيبريلاسيون دهليزي و سن بالا دارند تحت درمان پروفيلاکتيک با آنتي کواگولانت قرار گيرند تا خطر ترومبو آمبولي در آنها کاهش يابد.

© حقوق سایت محفوظ است