۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي عوامل موثر بر حفظ مشتري در خدمات تلفن همراه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر حفظ مشتري در خدمات تلفن همراه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلفن همراه
مقاله مدل معادلات ساختاري
مقاله هزينه تغيير
مقاله حفظ مشتري
مقاله رضايت مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرانژاد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: منتيان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرحسيني اردكاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي اثرات هزينه تغيير، کيفيت خدمات، ارزش مشتري و رضايت مشتري بر حفظ مشتري و همچنين ارزيابي تقش ميانجي رضايت مشتري است. داده هاي مطالعه از يک نمونه ۳۸۴ نفري از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز انتخاب گرديد. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسش نامه ساختارمند بود که پايايي آن با استفاده از معيار آلفاي کرونباخ (a=.81) تاييد گرديد. داده ها به روش تحليل معادلات ساختاري به کمک نرم افزار AMOS مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل داده ها نشان داد برازش مدل پيشنهادي مناسب است و نقش ميانجي رضايت مشتري مورد تاييد قرار گرفت. همچنين تاثير معنادار رضايت و ارزش مشتري بر روي حفظ مشتري تاييد گرديد، اما بين کيفيت خدمات و هزينه تغيير بر روي حفظ مشتري تاثير معناداري يافت نشد.

© حقوق سایت محفوظ است