۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله بررسي عوامل موثر بر بهره برداري از منابع آب و پايداري آن در شرايط جغرافيايي متفاوت در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر بهره برداري از منابع آب و پايداري آن در شرايط جغرافيايي متفاوت در استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع آب
مقاله استان فارس
مقاله پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي آيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود آب، يکي از عوامل مهم بازدارنده توسعه کشاورزي و اقتصادي و اجتماعي در اکثر کشورهاي در حال توسعه بويژه کشورهاي قرار گرفته در کمربند خشک و نيمه خشک جهان است. در اين تحقيق سعي بر آن است که با در نظر گرفتن الگوي مصرف آب و با تاکيد بر پايداري استفاده از منابع آب در استان فارس به بررسي عوامل موثر بر بهره برداري منابع آب پرداخته شود. به دليل وجود پراکندگي شرايط آب و هوايي و پهناوري استان فارس، به بررسي عوامل موثر بر پايداري در شهرستان هاي مرودشت، داراب، فسا، اقليد و سروستان پرداخته شد. در تحقيق حاضر، با استفاده از تخمين رگرسيون در الگوي لوجيت، عوامل موثر بر پايداري مورد بررسي قرار مي گيرند.متغير وابسته رگرسيون شاخص ترکيبي است که با کاربرد فرمول و رويکرد فازي محاسبه شده است. متغيرهاي مستقل نيز شامل متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فيزيکي و فني و مديريتي هستند. يافته هاي مطالعه نشان داد که متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار، نظام بهره برداري از اراضي، سطح درآمد خانوار زارعان، دبي آب و هزينه تاسيسات انتقال آبياري، به ترتيب به صورت منفي، مثبت، مثبت، منفي و منفي معنادار شدند. شاخص مديريت در دو نوع بهره برداران با پايداري بالا و پايين معنادار شده است که نشان از نقش عمده شرکت در کلاس هاي ترويجي در بالا بردن سطح دانش و آگاهي بهره برداران دارد. متغير فاصله ميان منبع آب تا مزرعه در مدل تخميني براي بهره برداران با پايداري پايين و بالا نتايج متفاوتي را نشان داد. متغيرهاي مربوط به کشت محصولات صيفي و نوع خاک در مدل، معنادار نشدند. ضريب متغير نوع سيستم آبياري نيز نشان داد که بهره برداران داراي سيستم آبياري کرتي در مقايسه با بهره برداران داراي سيستم شياري، آب کمتري هدر مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است