۱۳۹۵-۰۳-۲۶

مقاله بررسي عوامل موثر بر ادراک عدالت رويه ‌اي در ارتقا شغلي معلمان زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ادراک عدالت رويه ‌اي در ارتقا شغلي معلمان زن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت رويه ‌اي
مقاله ارتقا
مقاله شبكه ‌سازي
مقاله طرح‌ واره ‌هاي جنسيتي
مقاله مدارج ارتقا شغلي
مقاله معلمان زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف سنجش نقش تعديل‌ كنندگي طرح‌ واره‌ هاي جنسيتي زنان در رابطه بين الگوهاي زنانه، مدارج ارتقا شغلي و فرصت شبكه‌ سازي با عدالت رويه ‌اي در ارتقا شغلي معلمان زن در شهرهاي يزد، كرمان و اصفهان اجرا شد. براي دستيابي به هدف پژوهش، ۲۸۰ معلم زن از سه شهر مذكور انتخاب شدند (از اصفهان ۱۰۰ معلم زن و از دو شهر يزد و كرمان هر يک ۹۰ معلم زن). پرسشنامه ‌هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه عدالت رويه‌ اي در ارتقا، پرسشنامه الگوهاي زنانه، فرصت شبكه ‌سازي براي زنان، مدارج ارتقا شغلي رسمي براي زنان (لمونز، ۲۰۰۳)، مطلوبيت اجتماعي (استران و گرباسي، ۱۹۷۲) و پرسشنامه طرح ‌واره‌ هاي جنسيتي (اسپنس و هلمرپچ، ۱۹۷۸) بودند. داده ‌ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه وقتي معلمان زن بر مبناي طرح واره ‌هاي جنسيتي غيرسنتي، قايل به نقش ‌هاي غيرسنتي، نظير فعاليت ‌هاي گسترده براي مشاركت زنان در خارج از منزل هستند، ‌به همان اندازه وجود زنان در پست‌ هاي مديريتي و وجود مسير روشن براي دستيابي به پست هاي مديريتي را به عنوان نشانه رعايت عدالت در تصميم‌ گيري ‌هاي مربوط به معلمان زن تلقي مي ‌كنند.

© حقوق سایت محفوظ است