۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله بررسي عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به مراکزپزشکي قانوني شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مديريت ارتقاي سلامت از صفحه ۵۴ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به مراکزپزشکي قانوني شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگي
مقاله مقابله
مقاله زنان
مقاله خودکار آمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آرمين دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از انواع خشونت زنان، آزار از طرف همسر خود مي باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکي قانوني شهر تهران بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک نوع پژوهش توصيفي–همبستگي بود. نمونه ها را ۲۰۰ نفر از زنان تحت خشونت خانگي مراجعه کننده به مراکز پزشکي قانوني شهر تهران، تشکيل دادند که با روش نمونه گيري در دسترس و مبتني بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل، پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناسي، پرسشنامه «خودکارآمدي عمومي (General Self-efficacy Scale)، ابزار سنجش» «نگرش به مقابله با خشونت خانگي» (Attitude to Coping with Domestic Violence)، ابزار «هنجار ذهني مقابله با خشونت خانگي» (Subjecttive Norms to Domestic Violence)، ابزار«مقابله با خشونت خانگي» (Coping with Domestic Violence) بود. جهت بررسي روايي ابزارها از روش روايي محتوا و صوري استفاده شد. جهت تعيين پايائي از شيوه همساني دروني استفاده شد (ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۶). داده ها با استفاد SPSS هنسخه ۱۷ تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که بين ميزان تحصيلات و نگرش نسبت به مقابله با خشونت خانگي (۰٫۰۰۱=P) و همچنين بين وضعيت تاهل و هنجارهاي ذهني نسبت به مقابله با خشونت خانگي همبستگي معني دار وجود دارد (p=0.012). بعلاوه، بين ميزان خودکارآمدي و نگرش نسبت به مقابله با خشونت خانگي و بين نگرش و خشونت اقتصادي همبستگي منفي بود (به ترتيب r=0.098 و r=0.068). يافته ها مبين آن بودکه بين نگرش و خشونت جنسي و نگرش و خشونت رواني، همبستگي معني دار وجود ندارد (r=0.006 و r=0.068).
نتيجه گيري: عوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگي در زنان شامل خصوصيات جمعيت شناسي (سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل)، خودکارآمدي، هنجارهاي ذهني، نگرش به مقابله با خشونت خانگي و انواع خشونت خانگي مي باشد. پيشنهاد مي شود از عوامل فوق در توانمند سازي زنان جهت مقابله با خشونت خانگي استفاده شود.

© حقوق سایت محفوظ است