۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله بررسي عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاري اماکن ورزشي وزارت ورزش و جوانان به هيات هاي ورزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۳ در پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاري اماکن ورزشي وزارت ورزش و جوانان به هيات هاي ورزشي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اماکن ورزشي
مقاله خصوصي سازي
مقاله هيات ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده ميركلايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: برومند محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدغلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اماکن ورزشي بستر لازم براي اجراي برنامه هاي ورزشي بوده و مديريت صحيح آن ها به طور مستقيم بر کميت و کيفيت برنامه ها و رويدادهاي ورزشي تاثير مي گذارد. از اين رو تحقيق حاضر به شناسايي عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاري اماکن ورزشي وزارت ورزش و جوانان به هيات هاي ورزشي پرداخته است.
روش شناسي: روش تحقيق حاضر توصيفي پيمايشي و به صورت ميداني بوده است. جامعه آماري شامل روسا و کارمندان ادارات ورزش و جوانان، روساي هيات هاي ورزشي و همچنين مديران اماکن ورزشي بوده که ۲۹۰ نفر بر اساس جدول مورگان از پنج منطقه کشور شامل ۱۲ استان به صورت تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته شامل ۸ عامل سوق دهنده و ۴ عامل بازدارنده و همچنين ۵۲ گويه تنظيم شد و روايي آن توسط جمعي از اساتيد مديريت ورزشي تاييد و پايايي دروني آن توسط آزمون آلفاکرونباخ ۰٫۹۴ بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها با بهره گيري از نرم افزار SPSS (ver.15) ضمن استفاده از آزمون هاي توصيفي از آزمون هاي کولموگراف اسميرنوف، توزيع دوجمله اي و فريدمن استفاده گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد، تمامي عوامل شناسائي شده در دو گروه عوامل سوق دهنده و بازدارنده بر واگذاري اماکن ورزشي دولتي تحت نظارت ادارات ورزش و جوانان به هيات هاي ورزشي در ايران تاثيرگذار بوده است. بر اساس نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن، افزايش فعاليت هيات هاي ورزشي (۵٫۳۱)، تامين فضاي تمرين (۵٫۰۵) و افزايش همکاري با ادارات ورزش (۵٫۰۵) و جوانان به عنوان مهم ترين عوامل سوق دهنده و همچنين کمي توجه به برنامه ريزي بلند مدت (۳٫۰۲) و کاهش همدلي بين اعضاء هيات در اثر وجود منافع مالي (۲٫۴۹)، مهم ترين عوامل بازدارنده تعيين گرديد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق و با تاکيد بر حفظ عوامل سوق دهنده بر واگذاري اماکن ورزشي به هيات هاي ورزشي، اصلاح عوامل بازدارنده براي بهبود عملکرد هيات هاي ورزشي پيشنهاد مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است