۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران نوجوان بزهكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران نوجوان بزهكار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزهكاري
مقاله نوجوانان
مقاله فرار از منزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد که به منظور بررسي عوامل خانوادگي موثر بر فرار از منزل دختران نوجوان بزهکار (۱۸-۱۲ ساله) مقيم کانون اصلاح و تربيت شهر تهران در سال ۱۳۷۹ انجام شده است. ۷۵ پرونده از نوجوانان مذکور با روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش، پرسشنامه مي باشد که از دو بخش شامل ۱۳ سوال در ارتباط با مشخصات فردي و ۲۱ سوال در ارتباط با مشخصات خانوادگي تشکيل شده است. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته و به منظور ارتباط بين متغيرها از آزمون هاي آناليز واريانس يکطرفه، تي تست و همبستگي پيرسون استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد به جز در مورد ارتباط بين تحصيلات سابقه مصرف مواد مخدر، شغل پدر، شغل مادر، سابقه اعتياد در خانواده، تعداد فرزندان خانواده با ميانگين سن فرار مددجويان و ارتباط بين سابقه مصرف مواد مخدر، شغل مادر، دفعات فرار با ميانگين سن دستگيري مددجويان و ارتباط بين سابقه مصرف مواد مخدر، سابقه مصرف الکل، وضعيت تاهل و مطرح کردن مشکلات با ميانگين طول مدت فرار مددجويان رابطه معني داري به دست آمد؛ در مورد ساير متغيرها ارتباط معني داري مشخص نشد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است