۱۳۹۵-۰۳-۰۶

مقاله بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با کيفيت زندگي مردم بيرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با کيفيت زندگي مردم بيرجند
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله بهزيستي
مقاله بيرجند
مقاله نيازهاي اساسي
مقاله بوم شناسي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق، با رويکرد کمي، به روش پيمايشي و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. چارچوب نظري پژوهش، از دو نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو و نظام هاي بوم شناسي انساني تشکيل شده که بر اساس مفاهيم عمده آن ها و مطابق با جامعه آماري مورد مطالعه شاخص هايي تدوين و به کار بسته شده است. با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ نفر از مردم شهرستان بيرجند به عنوان نمونه انتخاب شده، سپس به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، افراد واقع در سنين بين ۱۵ تا ۶۵ سال مورد مصاحبه قرار گرفتند. فرض محوري تحقيق آن است که کيفيت زندگي موضوعي ذهني ـ عيني است و خود نيز تحت تاثير عوامل ذهني ـ عيني قرار دارد. بر اين اساس، رابطه کيفيت زندگي با هر يک از نه متغير مستقل خاستگاه اجتماعي، وضعيت اشتغال، سطح تحصيلات، مرتبه شغلي، ميزان درآمد، ميزان بهره مندي از شبکه هاي حمايت اجتماعي، شيوه جامعه پذيري در خانواده، ميزان استفاده از رسانه هاي همگاني، و نگرش هاي سنتي / مدرن از طريق نرم افزار آماري spss و با استفاده از آماره هاي تحليل واريانس و رگرسيون يک متغيره آزمون شده، نتايج به دست آمده نشان مي دهد که کليه اين روابط معني دار و مستقيم است. همچنين، در تحليل رگرسيون چندمتغيره، پنج متغير سطح تحصيلات، شيوه جامعه پذيري در خانواده، ميزان استفاده از رسانه هاي همگاني، مرتبه شغلي، و ميزان بهره مندي از شبکه هاي حمايت اجتماعي وارد معادله شده، بر روي هم ۴۴ درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي کنند.

© حقوق سایت محفوظ است