۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت شهروندان با پليس (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري) از صفحه ۳۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت شهروندان با پليس (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله اعتماد به پليس
مقاله منزلت اجتماعي
مقاله امنيت
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي مقدم الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه امنيت در شهرها، مخصوصا شهرهاي بزرگ به يک مساله مهم و پيچيده تبديل شده است. با توجه به نقش اساسي پليس به عنوان يکي از ارکان بسيار مهم برقراري نظم و امنيت در جامعه و نقش مشارکت هاي مردمي با پليس براي رسيدن به اين هدف، شناسايي زمينه ها و عوامل شکل گيري و گسترش مشارکت شهروندان با پليس در جامعه از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مطالعه، رويکرد امنيت مبتني بر جامعه محوري بر اساس کار پليس با مشارکت جامعه مورد تاکيد قرار گرفته است. بر اين مبنا، هدف اساسي اين مطالعه بررسي وضعيت اعتماد به پليس، منزلت اجتماعي پليس در جامعه و نگرش شهروندان به نقش پليس در حفظ و تامين امنيت در جامعه و رابطه هر يک از متغيرهاي بالا با ميزان مشارکت با پليس در جامعه آماري مورد مطالعه مي باشد.
اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي بوده و داده هاي تحقيق با استفاده از تکنيک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوري گرديده است. اعتبار و روايي مقياس هاي تحقيق به ترتيب با ضريب آلفاي ۰٫۹۰۸، ۰٫۸۷۲، ۰٫۷۷۵ و ۰٫۷۵ مورد تاييد قرار گرفته است. جامعه آماري تحقيق همه شهروندان شهر کاشان در سال 90-1389 مي باشد که با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران تعداد ۷۰۰ نفر به عنوان نمونه تعيين و به صورت تصادفي ساده انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند. در مجموع يافته هاي تحقيق و نتايج فعاليت هاي آماري مربوطه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون رابطه معناداري بين هريک از متغيرهاي مستقل با ميزان مشارکت با پليس در سطح اطمينان ۹۹ درصد را نشان مي دهد. همچنين، نتايج تحليل رگرسيون چندگانه، اثرات هر يک از متغيرهاي فوق بر ميزان مشارکت با پليس را به ترتيب به ميزان ۳۸،۲۵ و ۲۴ درصد مورد تاييد قرار داده است.

© حقوق سایت محفوظ است