۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله بررسي عوارض پري ناتال منجر به زردي نوزادي در بيمارستان قائم (عج) مشهد در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوارض پري ناتال منجر به زردي نوزادي در بيمارستان قائم (عج) مشهد در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پري ناتال
مقاله پيشگيري
مقاله ريسک فاکتورها
مقاله زردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسكابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاكشور علي
جناب آقای / سرکار خانم: خراشادي زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زردي شايعترين يافته فيزيكي در هفته اول بعد از تولد مي باشد که بدليل عوارض جدي آن مثل كرنيكتروس از اهميت ويژه اي برخوردار است. شناسايي عوامل زمينه ساز زردي در دوره پري ناتال مي تواند سبب تشخيص و درمان سريع آن گردد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين فراواني عوامل زمينه ساز شناخته شده زردي در دوران پري ناتال انجام شد.
مواد و روش کار: اين مطالعه مقطعي يك گروهه بر روي ۱۴۰ نوزاد مبتلا به زردي در بيمارستان قائم (عج) مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه ها به روش غير احتمالي مبتني بر هدف انتخاب شدند. بطوريکه پس از تاييد بروز زردي در نوزاد بر اساس تشخيص متخصص اطفال و نتايج آزمايشگاهي اطلاعات دموگرافيک مادر، مشخصات نوزاد و همچنين مشکلات و عوارض پري ناتال بر اساس پرسشنامه پژوهشگر ساخته ثبت گرديد. يافته هاي اين مطالعه از طريق نرم افزار SPSS11.5 و تستهاي آماري توصيفي و تحليلي مثل فراواني، تي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه اکثر نوزادان پسر (۶۳ درصد)، نوزادان رسيده و داراي وزن طبيعي بوده (۹۰درصد) و به روش طبيعي (۶۲ درصد) متولد شده بودند. بيشترين عوارض پري ناتال در نوزادان مبتلا به زردي به ترتيب افزايش فشار خون در مادر، پره اکلامپسي و ديابت بود. همچنين شدت ابتلا به زردي با جنس نوزاد، سن حاملگي و ميزان T4 ارتباط معني داري داشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که جنس نوزاد، سن حاملگي، ميزان T4، افزايش فشارخون در مادر، پره اکلامپسي و ديابت در بروز زردي مي توانند نقش ايفا کنند.

© حقوق سایت محفوظ است