۱۳۹۵-۰۳-۱۲

مقاله بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي کلزا (.Brassica napus L) در منطقه مياندوآب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي کلزا (.Brassica napus L) در منطقه مياندوآب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاري
مقاله کلزاي زمستانه
مقاله عملک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده قورت تپه عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: رنجي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه عملکرد ۲۲ رقم کلزاي جديد تيپ زمستانه و يک رقم کلزاي بهاره در شرايط آب و هواي سرد و معتدل استان آذربايجان غربي (منطقه مياندوآب)، آزمايشي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار طي سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي مياندوآب به اجرا درآمد. هر کرت شامل چهار خط پنج متري به فواصل ۳۰ سانتي متر بود. در اين آزمايش صفات مهم زراعي مانند: ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد خورجين در بوته، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد روغن و عملکرد روغن اندازه گيري و محاسبه گرديد. نتايج بدست آمده نشان دادند که صفات مورد مطالعه در اين تحقيق بين ارقام مورد مطالعه در سطح احتمال يک درصد معني دار شدند. در بين ارقام، Milena، Dexter، Modena و ARC-5 به ترتيب با ميانگين ۴۳۲۰، ۴۱۸۵، ۴۰۲۳ و ۴۰۱۸ کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه و ارقام SYN-4 و Elvise با ميانگين ۲۱۵۴ و ۲۳۵۰ کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را در مقايسه با رقم شاهد نشان دادند و رقم شاهد SLM046 با عملکرد دانه ۳۷۶۳ کيلوگرم در هکتار در جايگاه هفتم قرار گرفت. بيشترين درصد روغن در ارقام ARC-911004، Dexter و Olera به-ترتيب با۴۱٫۵۰ ، ۴۱٫۴۰ و ۴۱٫۴۰ درصد و کمترين درصد با ۳۸٫۱۰ به RG-9908 اختصاص يافت. بالاترين عملکرد روغن نيز متعلق به ارقام پر محصول Dexter، Milena، Modena و ARC-5 به ترتيب با عملکرد روغن ۱۷۳۳، ۱۶۷۳، ۱۶۲۸ و ۱۶۲۷ کيلوگرم در هکتار بود و رقم شاهد SLM046 با عملکرد روغن ۱۵۵۴ کيلوگرم در هکتار در رتبه هفتم قرار گرفت. در اين ميان ارقام SYN4، Elviseو Elite به ترتيب با عملکرد روغن ۸۷۷، ۹۵۷ و ۱۰۰۵ کيلوگرم در هکتار داراي کمترين عملکرد روغن استحصالي بودند. صفاتي همچون تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين و ارتفاع بوته بيشترين همبستگي مثبت را با عملکرد دانه داشتند. ارقام Milena و Dexter از بيشترين مقادير اين سه صفت برخوردار بودند. با توجه به عملکرد دانه و روغن بالاتر در ارقام Milena و Dexter کشت اين ارقام براي منطقه، مناسب به نظر مي-رسد.

© حقوق سایت محفوظ است