۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله بررسي عملکرد آنتي اکسيداني عصاره هاي آبي، متانولي و اتانولي زيره سبز و بلغست در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عملکرد آنتي اکسيداني عصاره هاي آبي، متانولي و اتانولي زيره سبز و بلغست در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره بلغست
مقاله عصاره زيره سبز
مقاله عملکرد آنتي اکسيداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي فر نبي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنتي اکسيدان ها از عوامل اصلي خنثي کننده راديکال هاي آزاد که موادي فعال و مضر براي انسان هستند مي باشند. لذا تامين ذخاير آنتي اکسيدان، به منظور کاهش آثار تنش اکسايشي امري مهم تلقي مي شود. اين دو گياه منابع غني از ترکيبات پلي فنوليک هستند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اند. لذا اين پژوهش به منظور بررسي خواص آنتي اکسيداني عصاره هاي آبي و الکلي گياهان زيره سبز و بلغست انجام شده است.
روش تحقيق: در اين مطالعه آزمايشگاهي، فعاليت آنتي اکسيداني انواع عصاره هاي گياهان زيره سبز و بلغست با استفاده از دو روش مهار راديکال پايدار ۲ و ۲ دي فنيل-۱-پيکريل هيدرازيل (DPPH) و مهار پراکسيداسيون لينولئيک اسيد در سيستم بتاکاروتن – لينولئيک اسيد، تعيين و با فعاليت آنتي اکسيداني BHT مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS به روش آناليز واريانس يکطرفه (در سطح معني داري p<0.05) و رسم نمودارها با نرم افزار Excel صورت گرفت.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که در بين عصاره هاي مختلف به ترتيب عصاره هاي متانولي و آبي زيره سبز و متانولي و اتانولي بلغست داراي بيشترين فعاليت آنتي اکسيداني در تست هاي مهار راديکال هاي آزاد
DPPH (28.62±۰٫۰۱، ۵۰٫۷۸±۰٫۱۷، ۵۶٫۰۸±۰٫۷۲، ۱۲۰٫۴۳±۰٫۸۵ ميکروگرم در ميلي ليتر) و در ممانعت از اکسيداسيون لينولئيک اسيد (۷۷، ۸۶، ۷۰، ۵۸ ۷۲ و ۶۲ درصد) بودند. اين پارامترها براي هيدروکسي تولوئن بوتيلينه شده به ترتيب ۱۰±۰٫۰۲ ميکروگرم در ميلي ليتر و ۹۵ درصد بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که عصاره هاي آبي و الکلي زيره سبز (Cuminum cyminum) و بلغست (Cardaria draba) مي تواند به عنوان آنتي اکسيدان طبيعي عمل نموده و پس از آزمايش هاي تکميلي در صنايع غذايي و دارويي به کار رود.

© حقوق سایت محفوظ است